Hotărârea nr. 94/2021

HCL privind PUZ prelungire str.Depozitelor DN 7

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent planului elaborat pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire hale producție și depozitare cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în extravilanul municipiul Pitești, în prelungirea străzii Depozitelor, D.N. 7

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 12844/11.03.2020;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 1 raportat la ședința comisiei din 03.03.2021, înregistrat sub nr. 12 211/C 5.03.2021;

Avizul Arhitectului Șef nr.l din 08.03.2021, înregistrat sub nr.12481/08.03.2021;

  • - Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef nr.l2516 din 08.03.2021;

  • - Avizele comisiiler de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.l5952/2021, nr. 15956^2021, nr.15958/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile: art. 136 alin. (3), lit. a) și alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(l), art.56 alin.(l) și alin.(7) și art.57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești,

în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.364/26.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul municipiului Pitești,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța d$ Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentutui Local de Urbanism aferent planului elaborat pentru introducere în intravilan a suprafeței de 8.633,00 m2 și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire hale producție și depozitare cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, Tarlaua I, D.N. 7, în prelungirea str. Depozitelor (zona centură Pitești - Bascov), deținut de

h suprafață de 11.516 m2, înscris în cartea funciară numărul nr. 100381 Pitești, nr. cadastral 100381, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se însușește raportul nr. 12844/11.03.2020 întocmit ca urmare a îndeplinirii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducere în intravilan și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire hale producție și depozitare cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, în prelungirea străzii Depozitelor, D.N. 7, parte componentă a documentației de urbanism prevăzută la alin.(l).

  • (3) Perioada de valabilitate a documentației prevăzute la alin.(l) este de cinci ani de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltajre Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și inițiatorilor planului urbanistic cu domiciliul în Pitești, jud. Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, y irgi l-D u m i ttn»-C h ivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

i

Pitești,

Nr. 94 din 25.03.2021