Hotărârea nr. 92/2021

HCL privind aprobarea PUD str.Dumitru Bratianu nr.6L

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea „Construire locuință P+1E unifamilială, locuință P+1E duplex și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești,

str. Dumitru Brătianu, nr.6L

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprpbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 8715 din 17.02.2021;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.3 raportat la ședința comisiei din 03.03.2021, înregistrat sub nr. 12568/08.03.2021;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.3 din 10.03.2021, înregistrat sub nr. 13040/10.03.2021;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 13042 din 10.03.2021,

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958 /2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile: art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin.(l), art.56 alin.(l) și alin.(7) și art.57-61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești,

în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 364/26.10.2020 privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea phanurilor de urbanism la nivelul municipiului Pitești,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță-de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și complețăriieulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu elaborat în vederea „Construire locuință P+1E unifamilială, locuință P+1E duplex și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu, nr. 6L, deținut de S.C. IMOB TOMIL CONCEPT S.R.L., în suprafață totală de 767 m2, înscris în cartea funciară nr. 102995, nr, cadastral 102995, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se însușește raportul nr. 8715/17.02.2021 întocmit ca urmare a îndeplinirii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea „Construire locuință P+1E unifamilială, locuință P+1E duplex și împrejmuire” pe terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu, nr. 6L, parte componentă a documentației de urbanism prevăzută la alin. (1).

  • (3) Perioada de valabilitate a documentației prevăzute la alin. (1) este de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și inițiatorului planului urbanistic, S.C. IMOB TOMIL CONCEPT S.R.L. cu sediul în Pitești, strada General Eremia Grigorescu, nr. 18, bl. P2, sc. A, ap. 15, camera 1, jud. Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-DunjUcu Chivti

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 92 din 25.03.2021