Hotărârea nr. 91/2021

HCL privind esalonare plata Nova Textile

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale restante datorate ^e SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.F/268161/11.03.2021 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952/2021, nr. 15956/2021, nr.15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.262/09.08.2017 privind aprobarea Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești;

  • în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Eșalonarea la plată pe o perioadă de 60 de luni a obligațiilor fiscale restante existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală nr. F/252895/18.02.2021, în suma totală de 1.468.700 de lei, datorate de SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL, cu sediul în Pitești, str. George Coșbuc nr.70, județul Argeș, cod de identificare /iscală 16015040.

Art. 2. (1) Cuantumul ratelor și temenele de plată a ratelor de eșalonare, majorările de întârziere datorate pe perioada eșalonării, sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre care cuprinde:

  • A. Grafic eșalonare impozit pe teren și obligațiile fiscale accesorii prevăzute în certificatul de atestare fiscală nr. F/252895/18.02.2021, precum și majorările de întârziere (coloana nr. 5), datorate pe perioada eșalonării, conform art. 185, alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

  • B. Grafic eșalonare impozit pe clădiri și obligațiile fiscale accesorii, prevăzute în certificatul de atestare fiscală nr. F/252895/18.02.2021, precum și majorările de întârziere (coloana nr. 5), datorate pe perioada eșalonării, conform art. 185, alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. |

Art. 3. Pe peridada eșalonării, SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL datorează majorări de întârziere conform art. 11 din Procedura privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 262/09.08.2017 și conform art. 185, alin. (3) din Legea nr.207/2015 pricind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, are obligația să constituie garanții care să acopere suma de 1.649.108 lei, conform art. 9 din Procedura privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 26^2/09.08.2017.

  • (2) în cazul în care garanția este constituită sub forma scrisorii de garanție bancară, perioada de valabilitate a acesteia va fi cu cel puțin 3 luni mai mare decât scadența ultimei rate din eșalonarea la plată, respectiv, cel puțin până la data de 25.05.2026, inclusiv.

Art. 5. Pe perioada eșalonării, SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL are obligația să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 10 din Procedura privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 262/09.08.2017.

Art. 6. Direcția Impozite și Taxe Locale va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acesteia, precum și SC NOVA TEXTILE BUMBAC SRL, cu sediul în Pitești, str. George Coșbuc nr.70, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vtrgil-Dumifru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 91 din 25.03.2021

A' Grafic eșalonare impozit pe 1 d;

Anexă la HCL                - 0    .

eren, obligatii fiscale accesorii si majorările de întârziere itorate pe perioada eșalonării

Nr. crt.

Termen de plată

Total de plată, din care: (3+4+S)

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere datorate pe perioada eșalonării, conform art. 185, alin. 3 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările si completările ulterioare

0

1

L_

2

3

4

5

1

25.03.2021

352

890

58

4

2

25.04.2021

ȘS7

890

58

9

3

25.05.2021

tal

890

58

13

4

25.06.2021

tae

890

58

18

5

25.07.2021

tao

890

58

22

6

25.08.2021

$75

890

58

27

7

25.09.2021

$79

890

58

31

8

25.10.2021

$84

890

58

36

9

25.11.2021

$88

890

58

40

10

25.12.2021

$93

890

58

45

Total 2021

9'

725

8900

580

245

11

25.01.2022

■97

890

58

49

12

25.02.2022

1(

01

890

58

53

13

25.03.2022

1(

06

890

58

58

14

25.04.2022

1

10

890

58

62

15

25.05.2022

1(

15

890

58

67

16

25.06.2022

1(

19

890

58

71

17

25.07.2022

1

24

890

58

76

18

25.08.2022

1

28

890

58

80

19

25.09.2022

1(

:33

890

58

85

20

25.10.2022

1

137

890

58

89

21

25.11.2022

1

:4i

890

58

93

22

25.12.2022

1046

890

58

98

Total 2022

122(57

10680

696

881

23

25.01.2023

10(50

890

58

102

24

25.02.2023

ldȘ5

890

58

107

25

25.03.2023

10'59

890

58

111

26

25.04.2023

10(64

890

58

116

27

25.05.2023

10)68

890

58

120

28

25.06.2023

10|73

890

58

125

29

25.07.2023

1007

890

58

129

30

25.08.2023

10^2

890

58

134

31

25.09.2023

10^6

890

58

138

32

25.10.2023

1090

890

58

142

33

25.11.2023

1005

890

58

147

34

25.12.2023

1009

890

58

1Ș*

Total 2023

12898

10680

696

1612

35

25.01.2024

1104

890

58

■' 156

36

25.02.2024

1108

890

58

, • j6Q

37

25.03.2024

11^3

890

58

tas

38

25.04.2024

llj.7

890

58

-169

39

25.05.2024

11$2

890

S8

174

40

25.06.2024

nta

890

58

41

25.07.2024

njo

890

58

132

42

25.08.2024

1|

135

890

58

187

43

25.09.2024

1

139

890

58

191

44

25.10.2024

1

144

890

58

196

45

25.11.2024

1

148

890

58

200

46

25.12.2024

1

153

890

58

205

Total 2024

13

539

10680

696

2163

47

25.01.2025

1^157

890

58

209

48

25.02.2025

11162

890

58

214

49

25.03.2025

1(166

890

58

218

50

25.04.2025

lj!71

890

58

223

51

25.05.2025

1

175

890

58

227

52

25.06.2025

1

179

890

58

231

53

25.07.2025

1

L84

890

58

236

54

25.08.2025

1

188

890

58

240

55

25.09.2025

1

193

890

58

245

56

25.10.2025

1

^97

890

58

249

57

25.11.2025

1^02

890

58

254

58

25.12.2025

1^06

890

58

258

Total 2025

14180

10680

696

2804

59

25.01.2026

411

890

S8

263

60

25.02.2026

1^56

927

51

278

Total 2026

2467

1817

109

541

Total General

61665

53437

3473

8155
Grafic eșalonare impozit pe clădiri, obligatii fiscale accesorii si majorările de întârziere datorate pe perioada eșalonării

Nr. crt.

Termen de plată

Total de £ din care: (3+4+5)

lată,

Obligație fiscală principală

Obligații fiscale accesorii

Majorări de întârziere datorate pe perioada eșalonării, conform art. 185, alin. 3 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală cu modificările si completările ulterioare

0

1

2

3

4

5

1

25.03.2021

3624

18826

4704

94

2

25.04.2021

1

3718

18826

4704

188

3

25.05.2021

3812

18826

4704

282

4

25.06.2021

3907

18826

4704

377

5

25.07.2021

4001

18826

4704

471

6

25.08.2021

2

4095

18826

4704

565

7

25.09.2021

2

4189

18826

4704

659

8

25.10.2021

2,

4283

18826

4704

753

9

25.11.2021

2

4377

18826

4704

847

10

25.12.2021

2

4471

18826

4704

941

Total 2021

24

3477

188260

47040

5177

11

25.01.2022

2

4565

18826

4704

1035

12

25.02.2022

2

4660

18826

4704

1130

13

25.03.2022

2

4754

18826

4704

1224

14

25.04.2022

2

4848

18826

4704

1318

15

25.05.2022

2

4942

18826

4704

1412

16

25.06.2022

2

5036

18826

4704

1506

17

25.07.2022

2

5130

18826

4704

1600

18

25.08.2022

2

5224

18826

4704

1694

19

25.09.2022

2

5318

18826

4704

1788

20

25.10.2022

2

>413

18826

4704

1883

21

25.11.2022

2

>507

18826

4704

1977

22

25.12.2022

2

>601

18826

4704

2071

Total 2022

30

0998

225912

56448

18638

23

25.01.2023

2

5695

18826

4704

2165

24

25.02.2023

2^789

18826

4704

2259

25

25.03.2023

2^883

18826

4704

2353

26

25.04.2023

2$977

18826

4704

2447

27

25.05.2023

2^072

18826

4704

2542

28

25.06.2023

2^166

18826

4704

2636

29

25.07.2023

2^260

18826

4704

2730

30

25.08.2023

2

6354

18826

4704

2824

31

25.09.2023

2^448

18826

4704

' /     ___ \ 2918

32

25.10.2023

?6542

18826

4704

3012

33

25.11.2023

£6636

18826

4704

3106

34

25.12.2023

£6730

18826

4704

3200

Total 2023

314552

225912

56448

32192

35

25.01.2024

^6825

18826

4704

3295

36

25.02.2024

16919

18826

4704

3389

37

25.03.2024

^7013

18826

4704

3483

38

25.04.2024

£7107

18826

4704

3577

39

25.05.2024

17201

18826

4704

3671

40

25.06.2024

17295

18826

4704

3765

41

25.07.2024

17389

18826

4704

3859

42

25.08.2024

27483

18826

4704

3953

43

25.09.2024

£7578

18826

4704

4048

44

25.10.2024

£7672

18826

4704

4142

45

25.11.2024

£7766

18826

4704

4236

46

25.12.2024

2i786O

18826

4704

4330

Total 2024

32(8107

225912

56448

45747

47

25.01.2025

£7954

18826

4704

4424

48

25.02.2025

£8048

18826

4704

4518

49

25.03.2025

2)8142

18826

4704

4612

50

25.04.2025

2)8237

18826

4704

4707

51

25.05.2025

2^331

18826

4704

4801

52

25.06.2025

2)8425

18826

4704

4895

53

25.07.2025

2^519

18826

4704

4989

54

25.08.2025

2)8613

18826

4704

5083

55

25.09.2025

2Î8707

18826

4704

5177

56

25.10.2025

2 3801

18826

4704

5271

57

25.11.2025

2^895

18826

4704

5365

58

25.12.2025

2(3990

18826

4704

5460

Total 2025

341662

225912

56448

59302

59

25.01.2026

2^084

18826

4704

5554

60

25.02.2026

2^163

18810

4710

5643

Total 2026

5^247

37636

9414

11197

Total general

158(1043

1129544

282246

172253