Hotărârea nr. 90/2021

HCL penrtu completarea HCL 60-2016

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

i HOTĂRÂRE

CL nr. 60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și ntravenții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobate pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Adresa nr. 1900/16.33.2021 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14446/16.03.2021;

  • - Raportul nr.14659/17.03.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.15952/2021, nr. 15956/2021, nr. 15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se completează lit. 1) a art. 1 din HCL nr. 60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea ținor contravenții, cu modificările și completările și va avea următorul cuprins:

”1) deplasarea tară drept a vehiculelor și trotinetelor electrice în zona central pietonală a Municipiului Pitești, respectiv pe strada Victoriei, pe tronsonul cuprins între Teatrul Alexandru Davila și sediul Prefecturii Argeș, inclusiv în Piața Primăriei și Piața Vasile Milea, precum și parcarea autovehiculelor pe pavelele din zona Pieței Vasile Milea și blocul Mobil ux.

Art.H. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.05.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-IliHnitrți CWu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călueăru

Pitești, Nr. 90 din 25.03.2021