Hotărârea nr. 9/2021

HCL privind numirea reprezentantilor CL in CA Palatul Copiilor

JUDEȚUL ARGEȘ 5                                   5

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților consiliului local, în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești

Pitești;


Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

-Raportul nr.59189/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr.3174/2021, nr.3175/2021, nr.3176/2021, nr.3177/2021;

  • -Adresa nr. 1440/03.09.2020 a Palatului Copiilor Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.40648/03.09.2020;

Văzând prevederile art.96 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și art. 15 alin. (3) din Ordinul nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară. aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5567/2011, precum și ale H.C.L. nr.32/28.01.2020 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE,

Art.l. Se nominalizează în calitate de reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administrație al Palatului Copiilor Pitești, cu sediul în Pitești, strada Trivale nr. 80:

  • a) doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana; b) domnul consilier Dinu Dănuț.

Art.l. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Palatului Copiilor Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ntrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL^ Andrei-CătăHn Călugăru

Pitești, Nr. 9 din 21.01.2021