Hotărârea nr. 89/2021

HCL privind aprobare DALI ...schis Boteanu si Bucovina

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a-III-a)”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare! pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 14699/17.03.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 15952 /2021,nr. 15956/2021, nr.15958/2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul dispozițiilor!art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina (etapa a-III-a) "cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 1.720.769,26 lei, inclusiv TVA, din care 1.529.468,57 lei, inclusiv TVA, reprezintă C+M.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Serviciul Investiții arhivează un exemplar al documentației tehnico-economice prevăzută la art. 1.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgtl-Diemitru Chivu

V

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 89 din 25.03.2021