Hotărârea nr. 86/2021

HCL privind modificarea HCL 30-2020

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 30/28.01.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Mțunicipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr, 14410/16.03.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.15952 /2021, nr. 15956/2021, nr,15958 /2021, nr. 15960/2021, nr. 15961/2021;

  • - Adresa nr. 3962/16.03.2021 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 14164/16.03.2021;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” și art. 554 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică egislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Anexa nr. 2 lă H.C.L. nr. 30/28.01.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • a) un post ocupai: de inspector de specialitate, gradul II, din cadrul Biroului Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate se transformă în post de inspector de specialitate, gradul I;

  • b) un post ocupat de inspector de specialitate, gradul I din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate se transformă în post de inspector de specialitate, gradul IA;

  • c) cinci posturi ocupate de muncitor calificat, treapta IV din cadrul Serviciului Exploatare Parcări se transformă în posturi de muncitor calificat, treapta III.

Art II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umkne din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VjfgiUpiD^ifrți Chivu

।                       Contrasemnează pentru legalitate:

v V          SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru Pitești,

Nr. 86 din 25.03.2021