Hotărârea nr. 85/2021

HCL privind desemnare reprezentanti Apa Canal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților MUNICIPIULUI PITEȘTI în adunarea generala a acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A. PITEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Șerbănoiu Răzvan-Ionuț, Tofan Gelu, Gherase lonuț, Mihăilescu Mihai-Ioan;

  • - Raportul nr. 15269/22.03.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 15604/22.03.2021, nr. 15605/22.03.2021, nr. 15606/22.03.2021, nr. 15607/22.03.2021 și nr. 15608/22.03.2021;

In conformitate cu prevederile:

  • - art.136 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 129 alin. 2 lit. d), ale art. 131 și ale art. 132 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul competențelor stabilite prin art. 139 alin,(l} și. art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privîndhCoduF^ninistrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

\ ' * V \

Art.l. Se constată încetarea mandatelor reprezentanților municipiului Pitești, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A. PITEȘTI, așa cum au fost desemnați prin HCL nr. 43/2016 și HCL nr.l 19/2018.

Art.2. Se constată reprezentarea de drept în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A. Pitești a domnului Gentea Cristian -Primarul municipiului Pitești.

Art.3. Se desemnează domnul consilier Apostoliceanu Sorin în calitate de reprezentant al municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A PITEȘTI.

Art. 4. Mandatul reprezentanților municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A. PITEȘTI este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.5. La data comunică prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 43/2016 și HCL nr. 119/2018 privind desemnarea reprezentanților municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL 2000S.A. PITEȘTI.

Art.6. Primarul și consilierul local prevăzut la art.3 și S.C. APĂ CANAL 2000S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Economice și Direcției Tehnice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/ ■■ ■' 111

președinte fiE Ședință, ViTgil-DiHfîîli'u Chivu - ■ l


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătalin Călugăru

Pitești,

Nr. 85 din 22.03.2021