Hotărârea nr. 83/2021

HCL modificare si completarea HCL nr.57-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.57 din 15.02.2018 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprobarel privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul Direcției Arhitect șef nr. 9041/18.02.2021;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

-Adresa nr.02/08.02.2021 din partea Uniunii Arhitecților din România - Sucursala teritorială Argeș-Vâlcea, înregistrată sub nr.7125/08.02.2021, adresa înregistrată sub nr.7169/08.02.2021 din partea Ordinului Arhitecților din România - Filiala Argeș, precum și adresa nr.2216/17.02.2021 din partea Consiliului Județean Argeș, înregistrată sub nr.9159/18.02.2021;

Văzând prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Anexa nr.l la H.C.L. nr.57/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre:.

Art. II Art. 3.1. din anexa nr.2 la H.C.L. nr.57/2018, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, nr. 8, având următorul cuprins:

„(8) Ședințele comisiei se pot desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă Online de videoconferință”.

Art. III Direcția Arhitect Șef și membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE-SEDINȚA, Virgil-Durail^'^-^^îvu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătțuin Călugărti Pitești,

Nr. 83 din 25.02.2021

Anexa la HCL nr...     ...............

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM A MUNICIPIULUI PITEȘTI

A. MEMBRI PERMANENTI r

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • 11.

 • 12.

 • 13.


 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Președinte : ing. CRISTIAN GENTEA - Primarul Municipiului Pitești

dr. arh. RUXANDRA CRUȚESCU - Arhitect șef Primăria Municipiului Pitești

arh. urb.                      - Arhitect șef Consiliul Județean Argeș

urb.                      4 coordonator proiect actualizare P.U.G. al municipiului Pitești

conf. dr. arh                         - decan Facultatea de Urbanism - U.A.U.I.M. București

arh. urb.                          - membru Uniunea Arhitecților din România - Argeș-Vâlcea

arh. urb.                   - membru Uniunea Arhitecților din România - Argeș-Vâlcea

arh.                     -| membru Ordinul Arhitecților din România - Filiala Argeș

arh. urb.                                  - membru Uniunea Arhitecților din România -

Arges-Vâlcea

arh.                     , - membru Ordinul Arhitecților din România - Filiala Argeș

ing.               - C.N.X.I.R. - Secția Drumuri Naționale Pitești

Lt. Col.                           - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș

APOSTOLICEANU SORIN - Președintele Comisiei nr.2 - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, arhitectură și protecția mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pitești

B. MEMBRI SUPLEANT!

arh.

lect. dr. urb.

arh. urb.

arh. urb.


- consilier superior D.A.T.U.- Consiliul Județean Argeș Facultatea de Urbanism - U.A.U.I.M. București

- membru Uniunea Arhitecților din România - Argeș-Vâlcea

- membru Uniunea Arhitecților din România - Argeș-Vâlcea

ing. CRISTIAN GLOGOJEANU - șef Serviciu - Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

plt.adj.șef                    - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, ca supleant al

domnului Lt.col.

C. INVITAT!PERMANENTI } >

 • 1. VICTORIA STAN - jurist Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

 • 2. IULIAN CHIR1TĂ - Director executiv -Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

 • 3. ing.                - Direcția Silvică ARGEȘ

 • 4. - consilier cadastru O.C.P.I. Argeș

 • 5. dr. IRIMIA TIBERIU-GABRIEL - consilier local

 • 6. GHERASE IONUȚ - cons lier local

 • 7. DUMITRESCU DAN-MIHAI - consilier local                    li

 • 8. BĂNICĂ IULIU RADU -Consilier local                         [f f/ /:     : V