Hotărârea nr. 80/2021

HCL viceprimar -inlocuitor de drept primar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL i

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui viceprimar ca primul înlocuitor de drept al primarului

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.9201/1 £>.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2 021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • Văzând prevederile art.152 alin.(l) și alin.(4) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se desemnează domnul viceprimar Gelu Tofan să exercite primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Pitești.

Art.2. Secretarul Ger erai al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Primarului Municipiului Pitești, viceprimarilor municipiului Pitești, direcțiilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate.

PREȘEDINTE DJLSE^INȚĂ,

। Virgil-Dummn ifhivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălifti Că Iu păru

Pitești, Nr. 80 din 25.02.2021