Hotărârea nr. 8/2021

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia de evaluare SC. Christiana

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.59176/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr.3174/2021, nr.3175/2021, nr.3176/2021, nr.3177/2021;

  • - Adresa nr.631/17.09.2020 a Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.43500/18.09.2020;

Văzând prevederile art. 61 alin (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin.(l) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează doamna consilier Preduț Mariana-Tatiana, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale „Christiana” din municipiul Pitești, cu sediul în Str.Nicolae Dobrin nr.3.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Postliceale Sanitare „Christiana” Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/qM Â

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sorin Apostoliceanu

-^Contrasemnează pentru legalitate:

Z SECRETAR 0ENERAL,

Andrei-CăiăHh Călugăru

Pitești, Nr. 8 din 21.01.2021