Hotărârea nr. 79/2021

HCL modificare si completare anexa la HCL 5 -2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.5/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobar^ pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.9054/18.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Adresele înregistratei la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8560/16.02.2021 și nr.9017/18.02.2021;

 • - Avizele comisiilor ie specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/202 1, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art.I. Se modifică și se completează anexa la H.C.L. nr.5/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuaiversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, după cum urmează:

 • a) la poziția nr.4 se nominalizează doamna consilier Stan Ana;

 • b) la poziția nr.5, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț;

 • c) la poziția nr.9, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu domnul consilier Miu Barbu;

 • d) la poziția nr. 16, domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian se înlocuiește cu domnul consilier Șerb Dragoș-Andrei

 • e) la poziția nr.28, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu domnul consilier Miu Barbu;

 • f) la poziția nr.32 se nominalizează doamna consilier Stan Ana;

 • g) la poziția nr.40, demnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul consilier Șerbănoiu Răzvan-Ionuț;

 • h) la poziția nr.43, domnul consilier Șerb Dragoș-Andrei se înlocuiește cu domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian;

 • i) la poziția nr.46 se nominalizează doamna consilier Stan Ana.

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preurtiversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, precum și

Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘfeâESlTt DE SEDtNȚÂ, Vi rgil-Du mitr w (Strivii

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL , Andrei-Cătăliil Călugării

Pitești, Nr.79 din 25.02.2021