Hotărârea nr. 78/2021

HCL modificare si completare anexa la HCL 4-2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.4/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.9053/18.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8560/16.02.2021 și nr.9017/18.02.2021;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legrsjătîvă' pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ/^modificările și completările ulterioare,                                               I U

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează anexa la H.C.L. nr.4/21.01.2021 privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, după cum urmează:

 • a) la poziția nr.3, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul consilier Apostoliceanu Sorin;

 • b) la poziția nr.10, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul consilier Apostoliceanu Sorin;

 • c) la poziția nr.l 1, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu domnul consilier Nedelcu Darius-Sebastian;

 • d) la poziția nr.l7, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu domnul consilier Plecanciuc Florin;

 • e) la poziția nr.24, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul consilier Apostoliceanu Sorin;

 • f) poziția nr:26 se completează cu doamna consilier Coman Sorina -Marilena;

 • g) la poziția nr.27, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu domnul consilier Plecanciuc Florin;

 • h) la poziția rtr.29, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu

domnul consilier Plecanciuc Florin;

 • i) la poziția :ir.3O, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul

consilier Apostoliceanu Sorin;

 • j) poziția nr.30 se completează cu doamna consilier Coman Sorina -Marilena;

 • k) la poziția :ir.31, domnul consilier Tofan Gelu se înlocuiește cu domnul

consilier Apostoliceanu Sori i;

 • 1) la poziția rr.34, domnul consilier Mihăilescu Mihai-Ioan se înlocuiește cu

domnul consilier Plecanciuc Florin;

 • m) la poziția nr.38 se nominalizează doamna consilier Ana Stan.

Art.II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispoziț ile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și

Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

■ ■ ■ ■ \ preșEbiNte de Ședință, Vlhgil|-Duluum vhivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătălWi Călimării

Pitești, Nr. 78 din 25.02.2021