Hotărârea nr. 77/2021

HCL numire reprezentant comisie calitate GPP Altina

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘtl CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a

Grădiniței cu program prelungit „Altina” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.9051/8.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederi e art.61 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.l 1 alin.(l) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziț ilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

i

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Sorin Apostoliceanu, în calitate de reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței cu program prelungit „Altina” din Municipiul Pitești, cu sediul în strada Făgetului, nr.51.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței cu program prelungit „Altina” P itești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

La data adoptării prezentei, H.C.L: fir, 11721.0,1.2021 își încetează aplicabilitatea.

PREȘE DINȚE DE ȘEDINȚĂ, VifrgilfDumnru Chivti


Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL Andrpi-Oătăliu< Căliitrărn

Pitești,

Nr. 77 din 25.02.2021