Hotărârea nr. 75/2021

HCL masuri inventariere dom. public si privat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind unele măsuri pentru inventarierea anuală a bunurilor <!îrre aparțin domeniului public și privat al municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 10000/23.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile O.U.G. nr 57/05.07.2021 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. 393/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nrL2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii I elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Pitești, conform Legii contabilității nr.82/1991 și Ordinului nr.2861/2009, se realizează în perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an.

  • (2) Primăria Municipiului Pitești, instituțiile și serviciile publice de interes local, precum și societățile de interes local au obligația de a proceda la identificarea bunurilor care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Pitești, potrivit obiectului de activitate propriu.

  • (3) în aplicarea alinj (1) și (2), prin grija Direcției Economice se organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2861/2009, comisii de inventariere, precum și Comisia centrală de inventariere, numite prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

  • Art .2. Primăria Municipiului Pitești, instituțiile și serviciile publice de interes local, precum și societățile de interes local, au obligația de a proceda, până la data de 31.05.2021, la actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu] public al municipiului Pitești, în domeniul propriu de activitate, după cum urmează:

  • a) Prezentarea inventarului cu bunuri care nu au fost atestate prin HGR 447/2002, în vederea completării acestuia;

  • b) Prezentarea situației cu pozițiile din inventarul bunurilor atestate prin HGR

nr .447/2002 care necesită modificarea și/sau abrogarea acestora.

Art.3. (1) Rezultatele inventarierii cât și ale actualizării inventarului, conform art.2, se comunică Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al municipiului Pitești, constituită prin dispoziție a primarului.

(2) Prin grija Comisiei speciale se întocmește și se transmite ministerului cu atribuțiuni în domeniul administrației publice, proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, în vederea obținerii unui punct de vedere.

(3) în termen de 15 zile de la data adoptării de către consiliul local a hotărârii

prin care se atestă inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Pitești,

respectiv, a hotărârii prin care se aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Pitești, acestea se publică pe pagina de internet a instituției.

Art.4. (1) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, respectiv domeniului privat al municipiului Pitești se întocmește/actualizează potrivit modelului prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

(2) începând cu data adoptării prezentei, toate proiectele de hotărâri de consiliu local care implică actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public/privat al municipiului Pitești, vor conține, în mod obligatoriu, și o anexă întocmită conform anexei la prezenta hotărâr^.

Art.5. Direcțiile și compartimentele independente din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, instituțiile și serviciile publice de interes local, precum și societățile de interes loca vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

H l A - "X .

PREȘEDINTE D^EnÎNȚA, V i rgi/-Dum i    ^h>v p

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL

a___i___■              r"ri___-____

Pitești, Nr. 75 din 25.02.2021 |

Anexă la HCL nr. / 2021

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public/privat al unității administrativ teritoriale

SECȚIUNEA I

Bunuri imobile

Nr. crt

Codul de clasificație

Den un bunu

ii rea lui

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridica actuală

SECȚIUNEA II Bunuri mobile

Nr. crt

Codul de clasificație

Denun buni

ii rea lui

Elementele de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridica actuală