Hotărârea nr. 73/2021

HCL aprobare utilizare excedent ani anteriori

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 9454/2021 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

în conformitate cu pre vederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Utilizarea sumei de 6.111 mii lei din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea temporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021.

  • (2) Suma aprobată la a lin. (1) se va actualiza la data aprobării bugetului municipiului Pitești pe anul 2021 și ori de câte ori va fi necesar în cursul anului, în conformitate cu prevederile legale care reglementează utilizarea excedentului din anii anteriori al bugetului local.

Art.2. H.C.L. nr. 3/2021 privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anilor anteriori pentru acoperirea tekiporară a eventualelor goluri de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2021 își menține aplicabilitatea.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărârii, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.                                 \

PREȘETONTEDE ȘEDINȚĂ,

V i ii-1) u m unu Lh iv^

V x                    - '7

\ ^7      /

____ Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL Andrei-CătĂlin CălnMfu

Pitești,

Nr.73 din 25.02.2021