Hotărârea nr. 71/2021

HCL schimbare desinatie spatiu de invatamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației de spațiu de învățământ, a unui imobil - construcție

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 8910/17.02,2021 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

-Adresa Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A nr. 12688/22.07.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului pitești sub nr. 34144/27.07.2020;

-Acordul Inspectoratului Școlar Județean Argeș nr.942/15.02.2021, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Pitești sub nr. 4123/25.01.2021;

-Acordul Consiliului de Administrație al L.P.S. „Viitorul” nr.308/22.01.2021, înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Pitești sub nr. 8802/17.02.2021;

Văzând prevederile art.l 12 alin.(6) din Legea nr.1/2011, a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor de învățământ preuni verși tar de stat, precum si condițiile necesare acordării acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l29 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 156/2000 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor prelpate de la domeniul public al Municipiului Pitești în baza O.U.G. nr.

30/2000, precum și ale H.C.L. nr. 173/2016 privind darea în administrarea Liceului cu Program

Sportiv „Viitorul” Pitești a unor imobile - clădiri și teren;

In temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă propunerea de schimbare a destinației, a unui imobil - construcție CI „Sală sport”, identificat astfel în documentația cadastrală cu nr.99802, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în strada Nicolae Dobrin nr.20, în vederea desființării prin demolare și edificarea, pe terenul rămas liber, unei noi săli de sport, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

(2) Datele de identificare ale imobilului - construcție CI „Sală sport”, prevăzut la alin (1), sunt cele din anexa care face parte ir tegrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei, care va fi comunicată acestora, Inspectoratului Școlar Județean Argeș și Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DF ȘEDINȚĂ, V i rțgil-D am ifr mfh ivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătăân Călugăru

Pitești, Nr.71 din 25.02.2021

DATE DE IDENTIFICARE ALE CORPULUi

CI - SALĂ SPORT SI A TERENULUI AFErIeNT

SCARA 1:500

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VIITORUL

Strada Nicolae Dobrin nr.20


CIO