Hotărârea nr. 70/2021

HCL predare MDLPA-CNI-Sala sport N.Balcescu

HOTĂRÂREJUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. N tcolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 8797/17.02.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/202l,nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • -Adresa Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A nr. 20666/14.07.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Pitești sub nr. 33949/24.07.2020;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de Guvern nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziților art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 1.439,71 mp, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexă la prezenta, din totalul suprafeței de 5.316 mp ai terenului situat în municipiul Pitești, b-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 90450, nr. topo 90450, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din municipiul Pitești, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 141, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin. (1) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru -acordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/ V ■ ■ " ”    ' A.

PREȘEDINȚI DILSEPIWĂ, Virgil-Dunnrru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălm Călimării.

Pitești, Nr.70 din 25.02.2021

/cț /^CL ^.-^0,Spectf^’i-

Nume

Semnătură

Masurst

Deserat

Verificat

[Rsceptionat