Hotărârea nr. 7/2021

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia de evaluare Sc. Postliceala Carol Davila

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale

„Carol Davila” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr.59172/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr.3174/2021, nr.3175/2021, nr.3176/2021, nr.3177/2021;

-Adresa nr. 1418/07.10.2020 a Școlii Sanitare Postliceale „Carol Davila” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48352/14.10.2020;

Văzând prevederile art. 61 alin (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l 1 alin.( 1) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Șerb Dragoș-Andrei, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Sanitare Postliceale „Carol Davila” din municipiul Pitești, cu sediul în Aicea Dr. Ana Aslan nr.l8A.

Art.l. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Sanitare Postliceale „Carol Davila” Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAB7GENERAL, Andrei-Cătalin Călugăru

Pitești, Nr. 7 din 21.01.2021