Hotărârea nr. 69/2021

HCL predare MDLPA-CNI-baza sportiva Al. Saligny

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire bază sportivă de

Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr. 8838/17.02.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/20^1, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • -Adresa Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I”. S.A. nr.5262/23.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.28784/26.06.2020.

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței de Guvern nr.25/2001 privind înființarea Companiei Națiopale de Investiții „C.N.I.” S.A, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din CodjjțL^SîH^istrativ, cu modificările și completările plterioare,                                     --A a

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului în suprafață de 16.580 mp, situat în municipiul Pitești, aleea Anghel Saligny nr. IA, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, identificat potrivit Cărții Funciare nr.101915, nr. topo 101915, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Construire bază sportivă de Tip 1, Al. Anghel Saligny nr. IA, municipiul Pitești, județul Argeș".

  • (2) Anterior încheierii protocolului de predare a amplasamentului prevăzut la alin. (1), se va demola construcție, identificată din punct de vedere cadastral cu nr. 101915-C1 (tribună), construcție ce nu va face obiectul predării.

Art.2. Amplasamentul prevăzut la art. 1 se predă viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

ArtS.Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL A ndrAÎ-t^ătă/in

Pitești,

Nr.69 din 25.02.2021