Hotărârea nr. 68/2021

HCL aprobarea Doc. Sala polivalenta -canalizare menajera

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35,jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală) ” -

Branșament apă și racord canalizare menajeră Sală Polivalentă Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare, pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 9230/18.02.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • - Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.2340/16.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.8592/I6.02.2021;

Văzând prevederile arf.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor iart. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelăpietonală) ” - Branșament apă și racord canalizare menajeră Sală Polivalentă Municipiul Pitești cu o valoare totală estimată conform Devizului privind cheltuielile necesare realizării investiției de 38.643,52 lei, inclusiv T.V.A.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești arhivează un exemplar al documentației tehnico-economice prevăzută la art. 1.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce laândeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, d$ către SecretăWl'Gtenepal aț Municipiului Pitești.

PREȘEMNjFE DE ȘEDINȚĂ, Virgil-Duiniijai Chicii

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Căt^in Călugării

Pitești,

Nr.68 din 25.02.2021