Hotărârea nr. 67/2021

HCL aprobare Doc Sala Polivalenta - energie electrica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții “Sală Polivalentă Municipiul Pitești, strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelăl pietonală)” - Alimentare cu energie electrică Sala Polivalentă Municipiul Pitești, str.Basarabiei nr.35, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.9022/18.02.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • -Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.2339/16.02.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.8593/16.02.2021;

Văzând prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Sală Polivalentă Municipiul Pitești strada Basarabia nr. 35, jud. Argeș (zid de sprijin, parcări, utilități, pasarelă pietonală)” - Alimentare cu energie electrică Sala Polivalentă Municipiul Pitești, str.Basarabiei nr.35, județul A rgeș cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 3.522.395,24lei, inclusiv T.V.A.

  • (2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești arhivează un exemplar al documentației tehnico-economice prevăzută la art. 1.

  • Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiuhii-Pițești.

/ O       \

PREȘEț^NȚE DE ȘEDINȚĂ, \ r gi l-ÎD u m i trUArttfvu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-CătMin Căluairtr

Pitești,

Nr.67 din 25.02.2021