Hotărârea nr. 66/2021

HCL actualizare inventar scari Razboieni-P2-P3

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării Lucrărilor aferente obiectivului de investiții Reabilitare scăripublice, cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.4164/25.01.2021 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2^21, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

 • - Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.359/19.01.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.3136/19.01.2021;

 • - Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10887/30.12.2020;

 • Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr. 447/2002, se modifică corespunzător anexei la prezenta hotărâre.

 • (2) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (3) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • Art .2. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplin re dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

  PRE,


|INȚĂ, vu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătă'fin Călueăru

Pitești,

Nr.66 din 25.02.2021

/a 7/CL

INVENTARUL

Obiectivului de investitii

Reabilitare Scări publice Razboieni zona blocurilor P2; P3 - proiectare si execuție

Nr crt

---- —l

Denumire mijloc

fix

Clasificatie

Durata normala de funcționare (ani)

Valoare (lei inclusiv TVA)

1

Reabilitare scări publici zona blocurilor P2, P3 — |b execuție

 • - Proiectare DAU : 22.610

 • - Proiect tehnic 29.750 lei - Execuție: 93.596,70 lei

 • - Taxe avize: 100 lei

Verificare tehnica DAU: î - Taxe ISC: 471,92 lei ' - Dingcnlie de sanf.er, 1.3J - Specialist comisie recepl

Razboieni roiectare si

lei

14 lei

2,07 lei ; 500 lei

1.37.2

20

149.114,69

inui-rrm?z

I

CON 1 ABIL Sili’,

BIROt APROVIZIONĂRI-

si acin/.i i u prin_i< i..