Hotărârea nr. 65/2021

HCL actualizare inventar locuri de joaca

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.4192/25.01.2021 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • - Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.9889/23.11.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.55090/23.11.2020;

  • -Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.8562/12.10.2020, 9512/10.1 1.2020;

Văzând prevederile art- 297 și art. 299 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Inventarul bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr. 447/2002, se modifică corespunzător anexei la prezenta hotărâre.

  • (2) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Administrației

Domeniului Public Pitești.

  • (3) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în eviuența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.l. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Călâlin Călueăru

Pitești,

Nr.65 din 25.02.2021

Memberof CISQ Fedoratlon

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

PITEȘTI

Strada Obor nr.3

C.i.F.RO 4122213

Telefon-Fax 0248/ 223526 / 218266

E-mail: domeniupublicpitesli^vdlwo.coiii


^RljR SIMTEX©


CERTIFtED MANAGEMENT SYSTEM

ISO . iSO UtOOl

Nr.'ăf^ din 23.11.20M


Către


55:^0


J

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTIPrin prezenta va aducem la cunoștința ca, unitatea noastra a avut aprobat in lista e investitii la capitolul 67.02.05.03, art. 71.03 obiectivul “Modernizare locuri de joaca

I

In urma terminării lucrărilor venim cu rugămintea de a supune aprobării Consiliului

Local Pitești, recepta la terminarea lucrărilor după cum urmeaza :


Nr crt.

Denumire

Data RECEPȚIE

Valoare Lei cu TVA

1

Modernizare loc de joaca

Prundu Lidl -B41

12.10.2020

542.107,98

2

Modernizare loc de joac^ B4

Bl. -Gavana Str.Ghe. Asachi BL

12.10.2020

635.900,03

3

Modernizare loc de joac4

Str. Gavana II -P.T 905

12.10.2020

701.885,97

4

Modernizare loc de joacd LI-

Str, B-DUL Nicolae Balcescu-

12.10.2020

295.718,00

5

Modernizare loc de joace| 21-

Str. B-dul Petrochimistilor- B

12.10.2020

110.812,62

6

Modernizare loc de joaca Pensionarilor- bl B7

Str. Gavana- Clubul

12.10.2020

148.837,21

7

Modernizare loc joaca bl6c Bl, strada Caro! Davila _.

10.11.2020

408.031,56


2.843.293,37


Atașam prezentei copiile proceselor verbale de recepție.


Va mulțumim !


HI nr


Contabil-sef


întocmit,

ft irm i nrh<7 i+ii