Hotărârea nr. 64/2021

HCL conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nrJ9318/19.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria și Mihai Vodislav, domiciliată în municipiul Pitești,                      pentru împlinirea a

  • 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Familia prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRET AR'GENERAL

Andrei-Căt^in CăluffăjsțC^

Pitești, Nr. 64 din 25.02.2021