Hotărârea nr. 63/2021

HCL conferirea Diplomei de fidelitate

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL                              /oW \

HOTĂRÂRE      V

privind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Locali al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedele:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.9^ 15/19.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • -Văzând prevederile H.C.L. nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările interioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena si Dumitru Aipvqndru, domiciliată în municipiul P tești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Ion Alexe, domiciliată în municipiul Pițești,                                pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acorțiă Diploma de fidelitate familiei Meletia și Filimon Anghel, domiciliată în municipiul Pitești,                             pentru împlinirea a 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă. 1

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ion Ban, domiciliată în municipiul Pitești,                                               pentru împlinirea a 50 de

ani de căsătorie neînticiupui.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Filoftia și Petre Boștenaru, domiciliată în municipiul Pite ști,                                             pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreru

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Livia Mihaela și Teodor Brănoiu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acorcă Diploma de fidelitate familiei Lucia și Gheorshe Ciocan, domiciliată în municipiul Pitești.                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana și Gheorehe Ene, domiciliată în municipiul P tești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsă :orie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Radu Florea, domiciliată în municipiul Pite ști                                                         pentru

împlinirea a 50 de ani de căsățorit iicmuciupia.

Art.10. Se adordă Diploma de fidelitate familiei Rodica și Gheorghe lordache, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntrerupta.

Art.ll. Se accrdă Diploma de fidelitate familiei Floarea și Milică Matei, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art,12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valeria Luminița și Ion Marin, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Păuna și Dumitru Mănescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                             pentru împlinirea

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Artl4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Didina și Gheorghe Mircea, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Ilie Oarnâ, domiciliată în municipiul Pitești,                               pentru împlinirea a 50 de ani

de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acoildă Diploma de fidelitate familiei Ana și Constantin Ponepal, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Dumitra și Marin Popa, domiciliată în municipiul Pitești,                                                      pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Irina și Constantin Toacă, domiciliată în municipiul Pitești,                                                       pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mihaila și Dumitru Valeu, domiciliată în municipiul Pitești,                                           pentru împlinirea a

50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.( 1) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.21. Primăriul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi Comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

/ 0       ?* \

PREȘE^IN^

Virgil-DumitEii Ci ti i vu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugării

Pitești,

Nr. 63 din 25.02.2021