Hotărârea nr. 62/2021

HCL repartizarea unui spatiu domnului Mircia Chelaru

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea în vederea închirierii, Iară licitație publică, a unui spațiu, domnului Mircia Chelaru, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar

Consiliul Local al Munidipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 9154/18.(12.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

  • - Adresa nr.2/24.01.2021 a domnului Mircia Chelaru, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4318/25.01.2021;

  • - Procesul verbal nr. 49/17.02.2021 al colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.607/2018, potrivit H.C.L. nr.54/2018;

Văzând prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.297, lit.c) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu situat în Pitești, Calea București, bl.U3, mezanin, biroul nr.18, având o suprafață de 22,18 mp, domnului Mircia Chelaru, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar.

  • (2) Datele de identifica-e ale spațiului prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Contractul de închiriere va fi încheiat pe perioada mandatului de parlamentar.

(4)Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, să încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere.

(5) Finanțarea cheltuielilor cu plata utilităților și a celor de întreținere a spațiului cad în sarcina chiriașului.

Art.2. Direcția Admiriistrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului Mircia Chelaru, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cămlin Căhipăru

Pitești, Nr. 62 din 25.02.2021


--3«--