Hotărârea nr. 57/2021

HCL privind modificarea HCL nr.434-2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 8950/17.02.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Adresa nr.28570/17.Q2.2021 a Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești înregistrată la Primări^ Municipiului Pitești sub nr. 8946/17.02.2021;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile ar:. 129 alin.(3) lit. ”c” și ale art.478 alin. (1) și alin. (2) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispoziți lor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările plterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că o funcție publică de execuție ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Stare Civilă, se transformă în funcție publjcă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Art.II. Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia precum și Biroului Management Resurse Um|ane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de cătrq Secretarul General al Municipiului Pitești.

A 'A

PR^ȘEIÎllNTE DE ȘEDINȚĂ, VirgiEDumitrmahivu

__Contrasemnează pentru legalitate;

SECRETAR GENERAL Atidrei-Câralin Călueăru

Pitești, Nr. 57 din 25.02.2021