Hotărârea nr. 56/2021

HCL privind modificarea HCL nr.286-2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. r r. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționate „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 8907/17.02.2021 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Procesul - verbal nr. 7/17.02.2021 încheiat între Primarul Municipiului Pitești și Sindicatul Independent al Salar aților din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 8904/17.02.2021;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, ^.10071/2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederile art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu rriod ifîcări le și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Anexa nr. I l^i H.C.L. nr.286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație11 din aparatul de specialitate al Pr mărului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează la lit. B. "Funcții publice de execuție”, după cum urmează:

a) la nr.crt.l se introduce funcția de expert, cu următoarele elemente:

Nr. crt.

Funcția

Grad/treapta profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază la gradația 0

0

1

2

3

4

i 1

Expert

superior

S

6.000

b) coloana ”0” cu privire la nr crt. se renumerotează corespunzător;

c) la nr. crt. 3, coloana 1 “Funcția” se elimină funcția de expert și va avea următorul cuprins:” Consilier, consilier achiziții publice, consilier juridic, inspector”

Art.II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată apestuia, de cătț^Ș^rî^aFQeneral al Municipiului Pitești.

PREȘJ^

Pitești,

Nr. 56 din 25.02.2021

INTE DE ȘEDINȚĂ,

IDuriînriiAiliivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENER AL Andrei-Qăt/lin Căluaăru