Hotărârea nr. 54/2021

HCL modificare HCL 270-2020

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local aii Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Adresa nr.972/08.02.2021 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7211/09.02.2021;

  • - Raportul nr. 7757/11.02.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 10069/2021, nr. 10070/2021, nr. 10071 /2021, nr. 10072/2021, nr. 10073/2021;

Văzând prevederi e art. 129 alin.(3) lit.” c”, ale art.388 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin.(l) din Anexa nr.6 la același act normativ, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativei republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.” a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările interioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că un post ocupat aferent funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Disciplină Rutieră se transformă în poli șist local, clasa I, gradul profesional asistent.

Art. II. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi Comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești de către Secretarul General al Municipiului Pitești.           ZqM IfU

/z _ _ _ 4/ \ / & \

ȘEDINȚĂ,

VțrgiLD1'..... ■ (bhivu

7^ ,, Contrasemnează pentru legalitate: SECRETARJSENERAL Andrei-Cătănn Călupăra

Pitești, Nr. 54 din 25.02.2021