Hotărârea nr. 53/2021

HCL reprezentanti AGA SALPITFLOR GREEN

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL (

HOTĂRÂRE

privind num irea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

Consiliul Loca] al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nrĂ633/01.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 7152/2021, nr. 7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Având în vedere prevederile art. 131 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit.a), art.25 și art.64A3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013 și următoarele din Codul Civil, precum și ale Legii nr.31/1990 privind societăți .e, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Adminișttatîy, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se numdsc reprezentanți ai Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green S.A. următoarele persoane:

 • a) Tudorache B.obert-Iulian, consilier local, domiciliat în Pitești, județul Argeș, posesor al C.I. seria                  eliberată de

SPCLEP Pitești la data de

 • b) Chivu Virgil-Dumitru, consilier local, domiciliat în Pitești județul Arses. posesor al C.I. seria                  eliberată de

SPCLEP Pitești la data de

 • Art .2. (1) Reprezentanții numiți la art.l se mandatează să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina adunăr ilor generale.

 • (2) Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 111, alin.(2) lit. b) și c) și la ail.l 13 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art.30 alin.(8) și (9) și art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de primirea, în prealabil, a unui mandat special.

 • (3) Mandatarii vor lucra împreună, în înțelesul art.2022 din Codul Civil, acceptarea numirii potrivit prezentei hotărâri reprezentând acordul implicit al acestora în acest sens.

 • (4) Competenta luării deciziilor în exercitarea mandatului, precum și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revin mandatarilor.

 • Art .3. (1) Mandatul reprezentanților numiți la art.l se exercită pe întreaga durată a mandatului actualului consiliu local.

 • (2) Mandatul reprezentanților încetează, de drept, la data încetării calității de consilier local, precum și prin oricare din modurile prevăzute la art.2030 din Codul Civil.

 • Art .4. Consilierii locali prevăzuți la art.l și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Economice și Direcției Tehnice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Viigil-rUi^dtru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătalfin Călugării

Pitești,

Nr.53 din 10.02.2021