Hotărârea nr. 52/2021

HCL reprezentanti AGA PUBLITRANS

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • -Referatul de aprooare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • -Raportul nr.5844/02.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 7152/2021, nr. 7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Având în vedere prevederile art.131 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit. a), art.25 și art.64A3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013 și următoarele din Codul civil, precum șCșle'Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Ădministrativ;vcu modificările și completările ulterioare                                 | ■■ ।

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se numesc reprezentanți ai Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A următoarele persoane:

 • a) Coteț Mihai, consilier local, domiciliat în Pitești,                     județul

Argeș, posesor al C.I., seiia                eliberată de SPCLEP Pitești la data de

 • b) Nedelcu Darius-Sebastian, consilier local, domiciliat în Pitești, județul Argeș, posesor al C.I. seria eliberată de SPtLEP Pitești la data de

 • Art .2.(l) Reprezentanții numiți la art.l se mandatează să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina adunărilor generale.

 • (2) Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art.l 11, alin.(2) lit. b) și c) și la ar:.113 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art.30 alin.(8) și (9) și art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de primirea, în prealabil, a unui mandat special.

 • (3) Mandatarii vor lucra împreună, în înțelesul art.2022 din Codul Civil, acceptarea numirii potrivit prezentei hotărâri reprezentând acordul implicit al acestora în acest sens.

 • (4) Competența luării deciziilor în exercitarea mandatului, precum și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revin mandatarilor.

 • Art .3. (1) Mandatul reprezentanților numiți la art. 1 se exercită pe întreaga durată a mandatului actualului consiliu local.

 • (2) Mandatul reprezentanților încetează, de drept, la data încetării calității de consilier local, precum și prin oricare din modurile prevăzute la art.2030 din Codul Civil.

 • Art .4. Consilierii loCali prevăzuți la art.l și Societatea Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcției Economice si Direcției Tehnice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Vir^hDiMmtrn Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătă^in Călueăru

Pitești,

Nr.52 din 10.02.2021