Hotărârea nr. 51/2021

HCL reprezentanti AGA SALUBRITATE

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numlirea reprezentanților Municipiului Pitești în

Adunarea Generală a Acționarilor Societății SALUBRITATE 2000 S.A. 1                                                           >

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul del aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul 651/01.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 7152/2021, nr. 715372021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Având în vedere prevederile art. 131 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 pct. 2 lit. a), art.25 și art.64A3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013 și următoarele din Codul Civil, precum -și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • î n temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul, Adhiinistrătiv, cu modificările și completările ulterioare,

I

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se numekc reprezentanți ai Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salubritate 2000 S.A următoarele persoane:

 • a) Irimia Tiberiu-Gabriel, consilier local, domiciliat în Pitești, jupețul Argeș, posesor al C.I.                       eliberată de

SPCLEP Pitești la data de

 • b) Șerbănoiu Rkzvan-Ionuț, consilier local, domiciliat în Pitești, județul Argeș, posesor al C.I. seria                eliberată de SPCLEP Pitești la

data de

 • Art .2. (1) Reprezentanții numiți la art.l se mandatează să exercite atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr.3l/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina adunărilor generale.

 • (2) Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art.l 11, alin.(2) lit. b) și c) și la aj-t.l 13 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, piecum și la art.30 alin.(8) și (9) și art.37 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, este condiționată de primirea, în prealabil, a unui mandat special.

 • (3) Mandatarii vor lucra împreună, în înțelesul art.2022 din Codul Civil, acceptarea numirii potrivit prezentei hotărâri reprezentând acordul implicit al acestora în acest sens.

 • (4) Competența luării deciziilor în exercitarea mandatului, precum și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora, revin mandatarilor.

 • Art .3. (1) Mandatul reprezentanților numiți la art.l se exercită pe întreaga durată a mandatului actualului consiliu local.

 • (2) Mandatul reprezentanților încetează, de drept, la data încetării calității de consilier local, precum și prin oricare din modurile prevăzute la art.2030 din Codul Civil.

Art.4. Consilierii locali prevăzuți la art.l și Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcție^ Economice și Direcției Tehnice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ÎViȚgil ftwmitrlrCiiivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăl& Călugăru

Pitești,

Nr.51 din 10.02.2021