Hotărârea nr. 50/2021

HCL modificare HCL382-2020-comisii specialitate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTK CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.6636/04.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Având în vedere prevederile art. 124 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 și ale art. 19 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică H.C.L. nr.382/26.11.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, în sensul că domnul consilier Costescu Cătălin face parte din Comisia nr.L

Art.II. Secretârul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnului consilieț Costescu Cătălin.

PREȘEDINTE DE ȘEDlNȚĂ, Virgil-Dumt+ruChivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, 1                       Andrei-Că/^lin Călucăru

Pitești,

Nr.50 din 10.02.2021