Hotărârea nr. 5/2021

HCL privind numirea reprezentantilor CL in comisiile de evalare si asigurare a calitatii educatiei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.59074/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.3173/2021, nr.3174/2021, nr.3175/2021, nr.3176/2021, nr.3177/2021;

Văzând prevederile art. 61 alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare, ale art.l 1 alin.(l) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.32/28.01.2020 privind Rețeaua școlară a unităților de

învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, în anul școlar 2020 -

2021;

In temeiul dispoziții or art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările

și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Lista reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și

asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate

juridică, din municipiul Pitești”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Câtâlin Călugăru

Pitești, Nr. 5 din 21.01.2021

Anexă la H.C.L. nr. £   1^1. Ol ,2021

LISTA reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea și adresa unită

ții de învățământ preuniversitar

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr. 50

Coman Sorina-Marilena

2.

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr. 206

Plecanciuc Florin

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Intrarea Rahovei, nr. 6

Stan Ana

4.

Școala Gimnazială „Traian

Str. Traian , nr. 35

5.

Școala Gimnazială „Nicolae lorga”

Str. Râurilor, nr. 5

Tofan Gelu

6.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr. 141

Irimia Tiberiu-Gabriel

7.

Școala Gimnazială „Tudoi Str. Horia, Cloșca și Crișan,

Arghezi” nr. 7

Dumitrescu Dan-Mihai

8.

Școala Gimnazială „Marin

Str. Nicolae Grigorescu, nr.

Preda”

37

Tudorache Robert-Iulian

9.

Școala Gimnazială „Mihai

Str. Tineretului, nr. 4

Eminescu”

Mihăilescu Mihai-Ioan

10.

Școala Gimnazială „Negru Str. Bradului, nr. 11

Vodă”

Coteț Mihai

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3

Chivu Virgil-Dumitru

12.

Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

Str. Făgăraș , nr. 10

Chivu Virgil-Dumitru

13.

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

Miu Barbu

14.

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale”

Intrarea Petrache Poenaru, nr.4

Apostoliceanu Sorin

15.

Școala Gimnazială „Tudor

Str.Vasile Parvan, nr. 3

Mușatescu”

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

Nedelcu Darius-Sebastian

17.

Școala Gimnazială „Matei

Str. Gh. lonescu Gion , nr.5

Basarab”

Bănică luliu-Radu

18.

Școala Gimnazială „Tudor

Str. Călugăreni, nr. 3

Vladimirescu”

Coteț Mihai

19.

Colegiul Național „Ion C.

Str. Armând Călinescu, nr.

Apostoliceanu Sorin

20.

Colegiul Național „Zinca Golescu” # * Z1      ?

Str. Egalității, nr. 34

Coteț Mihai

21.

Colegiul Național „Alexandru OdobesctV’

Str.Vasile Parvan, nr. 1                                         7

1 Miu Barbu

22.

Liceul Teoretic „Ion Barbu

Str. Transilvaniei, nr. 6

Coman Sorina-Marilena

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

Dumitrescu Dan-Mihai

24.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima”

Str. Războieni, nr. 35

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

Șerb Dragoș-Andrei

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

Nedelcu Darius-Sebastian

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.

B-dul Petrochimiștilor, nr. 2

Nenițescu”

3

Mihăilescu Mihai-Ioan

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

Bănică luliu-Radu

30.

Colegiul Tehnic „Armând

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

Călinescu”

Gherase lonuț

31.

Colegiul Economic „Maria

Str. Teiuleanu, nr.l

Teiuleanu”

Gherase lonuț

32.

Liceul cu program sportiv

Str.Nicolae Dobrin, nr.20

,Viitorul”

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă , nr. 29

Dinu Dănuț

34.

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

Irimia Tiberiu-Gabriel

35.

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț

36.

Grădinița cu program prelungit „Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr.65

Preduț Mariana-Tatiana

37.

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

Tudorache Robert

38.

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 10

39.

Grădinița cu program prelpngit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

Tudorache Robert

40.

Grădinița cu program prelungit „Armonia”

Str. Independenței, nr. 20

Tofan Gelu

41.

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada”

Str. Stejarului nr. 11

Preduț Mariana-Tatiana

42.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

Plecanciuc Florin

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

Șerb Dragoș-Andrei

44.

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

Dumitrescu Dan-Mihai

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Strada Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

Bănică luliu-Radu

46.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

47.

Grădinița cu program normal „Istețel”

Aleea loan Manliu, nr.4