Hotărârea nr. 48/2021

HCL masuri liber acces la informatii interes public

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE pentru stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informațiile de interes public

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Virgil-Dumitru Chivu, lonuț Gherase, Mihai-Ioan Mihăilescu, Barbu Miu, Sebastian-Darius Nedelcu, Florin Plecanciuc, Sorin Apostoliceanu, Mihai Coteț, Maria-Cătălina Dumitrașcu, Tiberiu-Gabriel Irimia, Răzvan-Ionuț Șerbănoiu, Gelu Tofan, Ana Stan;

 • - Raportul nr.4564/26.01.2021 al Direcției Economice, al Direcției Servicii Publice și Achiziții, al Direcției Tehnice și al Biroului Management Resurse Umane;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, n:-.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ale Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • î n temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completării^ ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Pe paginile de internet ale Primăriei Municipiului Pitești, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și ale societăților de interes local, va fi creată o secțiune „Transparență instituțională” în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, fiecare dintre acestea va publica următoarele documente și informații, în ceea ce privește:

 • 1. Ocuparea funcțiilor publice și/sau contractuale, după caz:

 • a) Toate anunțurile privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice/contractuale, împreună cu toate informațiile legate de condițiile de concurs vor fi publicate cu minim 10 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a dosarelor de candidatură;

 • b) Toate rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor publice/contractuale vor fi publicate în termen de 3 zile lucrătoare de la data stabilirii rezultatelor, în urma fiecărei etape de concurs.

 • 2. Contracte și protocoale de cooperare/colaborare:

 • (1) Toate contractele, precum și toate protocoalele de cboperare/colaborâre încheiate, care au o valoare egală sau mai mare cu suma de 5.000 (ei, inclusiv anexele acestora, după cum urmează:

 • a) Contractele și protocoalele, care au o valoare egalax&u ■ mai mare cu suma de 5.000 lei, înche ate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi publicate în cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării acestora;

b)Nu mai târziu de 30.04.2021 se vor publica retroactiv toate contractele și protocoalele, care au o valoare egală sau mai mare cu suma de 5.000 lei, încheiate începând cu ianuarie 2020;

c) Nu mai târziu de 30.06.2021 se vor publica retroactiv toate contractele și protocoalele, care au o valoare egală sau mai mare cu suma de 5.000 lei, încheiate începând cu ianuarie 2019;

d)Nu mai târziu de 31.08.2021 se vor publica retroactiv toate contractele și protocoalele, care au o valoare egală sau mai mare cu suma de 5.000 lei, încheiate începând cu ianuarie 2018"

 • e) Nu mai târziu de 31.10.2021 se vor publica retroactiv toate contractele și protocoalele, care au o valoare egală sau mai mare cu suma de 5.000 lei, încheiate începând cu ianuarie 2016.

 • (2) Aducerea la cunoștință publică se va face cu respectarea prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.57 și 217 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3. Plăți:

 • a) Toate plățile efectuate vor fi evidențiate pe luni și ani, la nivel de document (factură, decort, etc.) și vor cuprinde cel puțin următoarele detalii: dată document, număr document, suma plătită, beneficiar (cu indicarea denumirii pentru persoana juridică, respectiv cu mențiunea persoana fizică), explicație plată;

 • b) în cazul plății deplasărilor se vor evidenția: număr decont, data, calitate persoană(demnitar/personal conducere/personal execuție), destinația, scopul deplasării, mijlocul de transport folosit (transport public/de serviciu/personal), perioada șederii și suma totală decontată;

 • c) Plățile de natură salarială nu se vor detalia la nivel de angajat, ci doar la nivel de instituție/serviciu/societate;

 • d) Plățile vor fi publicate lunar, în cel mult 25 de zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.

 • 4. Buget:

 • a) Proiectul de buget, într-un format prelucrabil, conform calendarului bugetar;

 • b)Bugetul aprobat și rectificările de buget, într-un format prelucrabil, în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobare;

 • c) Execuția bugetară trimestrială, într-un format prelucrabil, în termen de 15 zile lucrătoare de la aprpbare.

 • 5. Achiziții:

 • (1) în ceea ce privește realizarea achizițiilor publice:

 • a) Programul ;inual al achizițiilor publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia;

 • b) Numărul ânunțului/invitației de participare din SEAP și caietul de sarcini, în termen de 1 zi lucrătoare de la postarea în SEAP, pentru achizițiile care se derulează prin Sistemul E ectronic al Achizițiilor Publice (SEAP);

 • c) Anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, în termen de 2 zile lucrătoare de la postarea acestora în SEAP, pentru achizițiile care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP);

 • d) Invitația de participare și caietul de sarcini, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de achiziție, în cazul procedurilor de achiziție care, potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP;

 • e) Anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea procedurii de achiziție, în cazul procedurilor de achiziție care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se derulează prin SEAP;

 • (2) în cazul achizițiilor prevăzute la alin.(l) lit. b) și c) aducerea la cunoștință publică se poate face prin postarea unui link către portalul SEAP.

 • (3) Aducerea la cunoștință publică se va face cu respectarea prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile dezinteres public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.57 și 217 din Legeanr.-98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Investiții :

 • (1) Strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde înnhod-Obligatoriu prioritățile investiționale si legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare, în termen de 10 zile calendaristice de la aprobarea acesteia;

 • (2) Pentru fiecare obiectiv de investiții nou se vor prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea studiului de fezabilitate, respectiv documentației de avizare a lucrărilor de intei'venții, următoarele informații:

 • a) Descrierea proiectului;

 • b) Valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;

 • c) Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții conform studiu de fezabilitate/ D.A.L.1;

 • d) Sursa de finanțare preconizată.

 • (3) Pentru fiecare obiectiv de investiții în continuare se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de execuție lucrări, următoarele informatii:

 • a) Descrierea obiectivului de investiții;

 • b) Valoarea obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

 • c) Durata de țealizare a obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

 • d) Sursa de fihanțare identificată la momentul semnării contractului.

 • 7. Structură personal;

 • a) Organigrama instituției sau serviciului public de interes local, precum și a societății de interes local:

 • b) Statul de funcții al instituției sau serviciului public de interes local, precum și a societății de in:eres local;

 • c) Lista funcțiilor, precum și a drepturilor salariate care se acordă potrivit legii.

Art.2. (1) Fiecare dintre instituțiile, serviciile și societățile menționate la art.l vor trebui să asigure crearea pe pagina proprie de internet a secțiunilor „Ocuparea funcțiilor publice și/sau contractuale”, „Contracte și protocoale”, „Plăți”, „Buget”, „Achiziții”, „Investiții”, „Structură personal”, în cadrul secțiunii "Transparență instituțională".

 • (2) Secțiunea "Transparență instituțională" va fi poziționată în partea de sus a paginilor de intemelj și va fi vizibilă și accesibilă din orice alt meniu al paginilor de internet.

Art.3. înregistrarea ședințelor Consiliului Local al Municipiului Pitești, urmărirea pe internet, precum și punerea la dispoziția publicului a acestora, se realizează în condițiile regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre.

Art.4. Orice completare/modificare a documentelor care fac obiectul

prezentei hotărâri, se va publica în termen de 5 zile lucrătoare, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru documentul inițial.

Art.S. Dispozițiile prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare la 45 de zile de la data adoptării acesteia.

Art.6. Primârul Municipiului Pitești, direcțiile și compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate ale primarului, instituțiile și serviciile publice de interes local, precum și societățile de interes local, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, yîr^il-Dumitrii Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL.

Andrei-Căt3lin

i

i

Pitești, Nr.48 din 10.02.2021

i

i