JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului specialitate al Primarului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6342/03.02.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile arlt. 129 alin. (3) lit. ” c”, ale art. 154 alin. (2) și alin. (3), ale art.

369 lit. ” b” și ale art. 407 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.” a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.l. Se aprobă sîatul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Biroul Manegement Resurse Umane comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prezenta hotărâre, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, în temeiul dispozițiilor art. 409 alin. (I) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nr. 341/12.10.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu mod ficările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-bmmtru Chivu

XX* .           /

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Căllilin CălivrSru

Pitești, Nr.47 din 10.02.2021

ORGANIGRAMA

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.            / /D.0£. 2021


7

1

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

7

BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

1

4

COMPARTIMENTUL CABINET

PRIMAR

-


2

COMPARTIMENTUL

COMUNICARE


ADMINISTRATOR PUBLIC 1

2

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ Șl PSI


PRIMAR

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

1     SECRETARIAT

VICEPRIMAR

1     SECRETARIAT

VICEPRIMAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

1


1

SECRETARIAT SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI


24 4

DIRECȚIA ECONOMICĂ

20

1

nioLr>rr.,D cvc^UT|V


72

4

68

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

1

DIRECTOR EXECUTIV


11

SERVICIUL

CONTABILITATE

1

6

BIROUL BUGET

1

6

BIROUL INFORMATICĂ

1


Total posturi:

din care:


258


Demnitari

Administrator public :

Funcții publice:

din care:

-Funcții publice de conducere:

-Funcții publice de execuție:

Funcții contractuale:

din care:

-Funcții contractuale de cond:

-Funcții contractuale de exec:


1

211


26

185

43


21

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE

1

9

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

1

19

SERVICIUL URMĂRIRE ÎNCASARE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

1

7

COMPARTIMENTUL CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA

-

15

COMPARTIMENTUL ÎNCASĂRI Șl EVIDENȚĂ A VENITURILOR


1

33

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Șl ACHIZIȚII

4

29

1

DIRECTOR EXECUTIV

17

SERVICIUL

ACHIZIȚII,

ADMINISTRATIV

1

6

BIROUL

MONITORIZARE

SERVICII PU8L1CE

GUVERNANTA CORPORATIVĂ

1

9

SERVICIUL

COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

1


37

DIRECȚIA TEHNICĂ

4

33

1

DIRECTOR EXECUTIV


24

3

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

21

1

ARHITECT ȘEF


36

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

5

PUBLICĂ LOCALĂ,

31

JURIDIC CONTENCIOS

1 DIRECTOR EXECUTIV


1

42


1

3

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE. InvatamAnt. CULTURĂ
10

SERVICIUL INVESTIȚII

1

1


COMPARTIMENTUL

3

URMĂRIRE INVESTIȚI:

UNi'Ap DE


3

COMPARTIMENTUL

DEZVOLTARE URBANA


12

SERVICIUL URBANISM Șl

AUTORIZAȚII DE

1

CONSTRUIRE


1

4

COMPART'MENTIIL evidența Șl URMĂRIREA RESPECTĂRII D'SCfLINEI IN DOMENIUL AUTORIZĂRII EXECUTĂRI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII


3

COMPARTIMENTUL

AUTORIZARE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

-


5

1

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ


14

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1


3

compartimentul MANAGEMENT, DOCUMENTE. ARHIVĂ, CURierat


5

COMPARTIMENTUL

-

RELAȚII PUBLICE


6

BIROUL DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂȚII, REGISTRUL AGRICOL

1


8

SERVICIUL JURIDIC

1


7

BIROUL CADASTRU Șl

EVIDENȚĂ PATRIMONIU

1

COMPARTIMENTUL CALITATE SI CONTROL INTERN, PnOTECpA DATELOR CU CARACTER PERSONALAnexa nr, 2 Ja HC.L nr. 77 / 10^ , 2021

STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN1CPIULU1 PITEȘTI

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul

studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

PRIMAR

primar

2

VICEPRIMAR

viceprimar

3

VICEPRIMAR

viceprimar

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

administrator public

5

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

1

n

S

_

6

SERVICIUL CONTABILITATE

șe T serviciu

1

ii

s

7

consilier

1

superior

s

8

consilier

1

superior

s

9

consilier

1

Superior

s

10

consilier

1

superior

s

11

consilier

1

superior

s

12

consilier

1

superior

s

13

inspector de spee

aliiale*

11

S

14

inspector de specialitate*

IA

S

15

inspector de specialitate*

1

s

16

inspector de specialitate*

debutant

s

17

BIROUL BUGET

șef birou

1

n

s

18

consilier

l

superior

s

19

consilier

I

superior

s

20

consilier

1

superior

s

21

consilier

I

superior

s

22

referent

tn

superior

M

,4^7

Ml

: 1 A

z -

23

BIROUL INFORMATICĂ

șef birou

i

n

s

M ।

K

' '              1

24

consilier

i

superior

s

25

referent de specialitate

m

superior

s

V.

■ —

' 7

26

consilier

i

asistent

s

27

consilier

i

superior

s

28

inspector

i

superior

s

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

29

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI

TAXE LOCALE

director executiv

30

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

șef servic iu

31

inspector

32

inspector

33

inspector

34

inspector

35

inspector

36

inspector

37

inspector

38

inspector

39

COMPARTIMENTUL

CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

consilier

40

inspector

41

consilier

42

inspector

43

inspector

44

inspector

45

inspector

46

SERVICIUL URMĂRIRE ÎNCASARE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

șef serviciu

47

inspector

48

inspector

49

inspector

50

inspector

51

inspector

52

inspector

53

inspector

54

inspector

55

inspector

56

inspector

57

inspector

58

inspector

59

inspector

60

inspector

61

inspector

62

inspector

63

inspector

64

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuali

Treapta profesional^/ grad profesional

r

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

1

n

I

D

s

1

superior

s

]

Superior

s

1

superior

s

1

superior

s

1

superior

s

I

superior

s

1

Superior

s

1

superior

s

1

superior

s

I

superior

s

I

superior

s

[

superior

s

[

superior

s

I

asistent

s

[

asistent

s

1

n

s

1

superior

s

1

superior

s

I

superior

s

1

superior

s

I

superior

s

(

principal

s

I

superior

s

1 _

I

superior

s

I

superior

s

V\x’

I

Superior

s

I

superior

s

/ "/ ' ■

[

superior

s

l-dv

t

principul

s

!

superior

s

i

superior

s

L f 7^

1

superior

s

.... . i          /

1

superior

s

referent

IA

M

Nr. cri.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

65

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNEREPERSOANE FIZICE

șef serviciu

I

11

s

66

inspector

1

superior

s

67

inspector

1

superior

s

68

inspector

I

superior

s

69

inspector

I

superior

s

70

inspector

1

superior

s

71

inspector

I

superior

s

72

inspector

I

asistent

s

73

inspector

1

superior

s

74

referent

m

superior

M

75

inspector

i

superior

s

---76

_ — ----

------referent-------

—HI—

--superior—

--M--

--------------------------1 -

77

inspector

[

superior

s

78

inspector

[

superior

s

79

inspector

!

superior

s

80

inspector

t

Superior

s

8!

inspector

1

superior

s

82

inspector

!

superior

s

83

inspector

1

superior

s

84

inspector

1

asistent

s

85

arhivar

IA

M

86

COMPARTIMENTUL

ÎNCASĂRI ȘI EVIDENȚĂ A VENITURILOR

inspector

1

superior

s

87

inspector

1

superior

s

88

inspector

I

superior

s

89

referent

m

superior

M

90

referent

ni

superior

M

91

referent

UI

superior

M

92

referent

in

superior

M

X

.......... < .X

93

referent

m

superior

M

94

referent

10

superior

M

95

referent

m

superior

M

f ' •      - \ .

96

referent

EI

superior

M

1

97

referent

ni

superior

M

--*

v ■ -

98

referent

EI

superior

M

.7

99

referent

ni

superior

M

x.

'/<X---- f. ■ //

100

referent

in

superior

M

101

direcția SERVICII

PUBLICE Șl ACHIZIȚII

director executiv

i

n

S

102

SERVICnȚ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

șef serviciu

i

u

s

]03

consilier achiziții publice

i

superior

s

104

consilier achiziții publice

i

su peri or

s

Page 3 din 9

Nr.

crL

STRUCTURA

Funcția de demnitate publici

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

105

inspector

1

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

SERVICIUL

COORDONARE ASOCIAȚII

DE PROPRIETARI

șef serviciu

1

120

inspector

1

121

consilier

1

122

inspector

1

123

inspector

I

124

inspector

i

125

COMPARTIMENTUL

MONITORIZARE

ÎN VĂȚĂ MÂNT, CULTIIRĂ

consilier

I

126

inspector

I

127

inspector

1

128

BIROUL MONITORIZARE

SERVICII PUBLICE, GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

șef birou

I

129

inspector

1

130

inspector

1

131

inspector

1

132

inspector

1

133

inspector

]

134

SECRETARIAT

VICEPRLMAR

135

DIRECȚIA T EHNICĂ

director executiv

i

Gradul

Nivelul

Fu

icția contractuali

Treapta profesională/

Nivelul

Observații

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

asistent

s

șofer

[

M.G

șofer

I

M,G

șofer

I

M,G

in griji tor

M.G

îngrijitor

M.G

îngrijitor

M,G

îngrijitor

M,G

'îngriji lor

M.G

portar

M

portar

M

portar

M

portar

M

portar

M

11

s

superior

s

superior

s

superior

s

Superior

s

superior

s

asistent

s

superior

s

Superior

s

z         \ r li *

6: X

u

s

llS

ud

principal

s

ri ''A.      /

/

superior

s

jt 1 i |S H

superior

s

superior

s

superior

s

refere ii

IA

M

a

s

Nr. crL

STRUCTURA

Funcția de demni La te publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

dc execuție

de conducere

de execuție

i36

SERVICIUL DEZVOLTARE ȘI MANAGEMEN TUL PROIECTELOR

șef serviciu

l

n

s

137

consilier

I

superior

s

138

consilier

1

superior

s

139

consilier

I

superior

s

140

consilier

1

superior

s

141

consilier

1

superior

s

142

consilier

1

superior

s

143

consilier

[

superior

s

144

inspector de specialitate*

IA

s

145

inspector dc specialitate*

IA

s

146

inspector de specialitate*

IA

s

147

inspector de specialitate*

IA

s

148

inspector dc specialitate*

IA

s

149

inspector de specialitate*

LA

s

150

inspector de specialitate*

IA

s

151

COMPARTIMENTUL

DURABILITATE

inspector de specialitate*

La

s

152

SERVICIUL INVESTI ȚII

șef serviciu

[

11

s

153

inspector

1

superior

s

154

inspector

1

superior

s

155

inspector

1

superior

s

156

inspector

]

superior

s

157

inspector

1

superior

s

158

inspector

1

superior

s

159

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE INVESTIȚII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

inspector

1

superior

s

7

■ f                                            ■        -■

160

inspector

I

superior

s

1]

-4.//  -      1

161

inspector

[

superior

s

r , v >             ■■ -                   -

162

SERVICIUL TEHNIC

șef serviciu

I

n

s

> .. //

163

inspector

1

superior

s

164

inspector

1

asistent

s

165

inspector

1

superior

s

166

inspector

1

superior

s

167

COMPARTIMENTUL

TRANSPORT LOCAL

inspector

1

superior

s

168

inspector

1

superior

s

169

inspector

!

superior

s

Nr, crL

structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica

Jn

înaJI funcționar public

de conducere

dc execuție

170

COMPARTIMENTUL

PROTECȚIA MEDIULUI

inspector

1

17]

inspector

I

172

DIRECȚIA ARHITECTȘEF

arhitect șef

1

173

compartimentul

DEZVOLTARE URBANĂ

expert

[

174

inspector

1

175

consilier

1

SERVICIUL URBAN1SMȘI

176

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

șef serviciu

]

177

referent de specialitate

l[

178

inspector

1

179

inspector

1

180

inspector

1

181

inspector

1

182

inspector

1

183

184

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA ȘI URMĂRIREA RESPECTĂRII DISCIPLINEI ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII EXE( l TĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

inspector

[

185

inspector

1

186

inspector

1

187

referent

111

188

COMPARTIMENTUL autorizare;

ACTIVITĂȚI ECONOMICE

consilier

I

189

inspector

1

190

inspector

I

191

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ PITEȘTI

192

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

superior

s

asisienl

s

IJ

s

superior

s

superior

s

superior

s

II

s

superior

SSD

superior

s

superior

s

superior

s

superior

s

asistent

s

referent

IA

M

principal

s

Wx wj* "O

1 A//

) >

/ -

A ! i

7

superior

s

*V n -7\      X .

/

superior

s

..... :

superior

M

superior

S

superior

S

superior

S

director

II

S

inspector de specialiste

IA

S

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția dc demnitate publică

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

dc conducere

de execuție

193

194

195

196

SECRETARIAT

VICEPRIMAR

197

SECRETAR GENERAI, AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

secretar general al municipiului

1

198

DIRECȚIA

ADMINISTRAȚIE

director executiv

I

JURIDIC CONTENCIOS

199

SERVICIUL

ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ LOCALĂ

șef serviciu

1

200

consilier

l

201

consilier

l

202

consilier

1

203

consilier

[

204

consilier

1

205

COMPARTIMENTUL

MANAGEMENT DOCUMENTE, ARHIVĂ, CURIERA'!’

206

207

208

COMPARTIMENTUL

RELAȚII PI BLICE

consilier

1

209

consilier

1

210

consilier

1

211

consilier

1

212

consilier

I

213

SERVICIUL JURIDIC

șef serviciu

1

214

consilier juridic

1

215

consilier juridic

1

216

consilier juridic

I

217

consilier juridic

I

21b

consilier juridic

E

219

consilier juridic

1

220

consilier juridic

I

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

dc execuție

inspector de specialitate*

IA

s

inspector de specialitate*

II

s

inspector de specialitate

IA

s

referent

IA

M

s

n

s

ii

s

Ml ir      Q

superior

s

1 .=: ■'

. ■ 11

fT 1

superior

s

principal

s

superior

s

V ‘       •            ,z

superior

s

referent

IA

M

referent

IA

M

referent

IA

M

superior

s

principal

s

superior

s

superior

s

superior

s

n

s

superior

s

superior

s

superior

s

superior

s

asistent

s

superior

s

asistent

s

_ Pape 7 din Q

Nr. crL

STRUCTURA

Funcția de demnitate publicA

Funcția publică

Clasa

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

221

BIROUL DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂȚII, REGISTRUL AGRICOL

șef birou

1

222

consilier

I

223

inspector

1

224

inspector

I

225

inspector

I

226

inspector

I

227

BIROUL CADASTRU Șl

EVIDENȚĂ PATRIMONIU

șef birou

1

228

inspector

I

229

inspector

1

230

inspector

1

231

inspector

1

232

consilier juridic

I

233

referent de specialitate

n

234

COMPARTIMENTUL CALITATE ȘI CONTROL INTERN, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

consilier

i

235

consilier

I

236

SECRETARIAT SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI

COMPARTIMENTE INDEPENDENTE - ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI

237

BIROUL AUDIT PUBLIC

INTERN

șef birou

1

238

auditor

1

239

auditor

1

240

auditor

1

241

auditor

I

242

auditor

1

243

auditor

I

244

BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

șef birou

I

245

consilier

1

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuali

Treapta profesională? grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

u

s

superior

s

superior

s

debutant

s

superior

s

asistent

s

n

s

superior

5

superior

s

superior

s

superior

s

superior

s

superior

SSD

= ir ■t'

superior

S

r- '1 '

\.   'Tri    *

< 1

7

superior

s

referent

[A

M

n

s

superior

s

superior

s

superior

s

superior

s

superior

s

Superior

s

s

superior

s

Nr, crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

o

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

dc execuție

246

consilier

I

superior

s

247

consilier

I

superior

s

248

inspector

I

superior

s

249

inspector

1

superior

s

250

consilier

1

superior

s

251

COMPART1MENTU L PROTECȚIE CIVILĂ ȘI P.S.I.

referent

w

superior

M

252

inspector

I

superior

s

253

COMPARTIMENTUL

CABINET PRIMAR

consilier

IA

s

254

consilier

IA

s

255

consilier

IA

s

—256

- -

- -

consilier

IA

s

257

COMPARTIMENTUL

COMUNICARE

consilier

1

superior

s

258

consilier

1

Superior

s

Nota: * suni posturi contractuale înființate pe perioadă determinată, pentru asigurarea implementări i/sustenabiIilății proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Număr de

Total

Nr.total de funcții publice

211

Nr loial de înalți funcționari publici

0

Număr total funcții publice de conducere

26

Număr total funcții publice de execuție

185

Număr total de funcții contractuale de conducere

I

Număr total de funcții contractuale de execuție

42

Număr demniiari

3

Administrator public

1

Număr total dc funcții din instituția

258