Hotărârea nr. 45/2021

HCL reorganizare comisie avizare adunari publice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice


Consiliul Locali al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nrL5 53 5/01.02.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021 nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

 • - Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș nr. 1501677/12.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1662/12.01.2021;

 • - Adresa Inspectoratului de Poliție Județean Argeș - Poliția Municipiului Pitești nr.70128/15.01.202Ț înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4695/27.01.2021;

Văzând prevederile art. 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publțice, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Se reorganizează Comisia de avizare a cererilor de organizare a

adunărilor publice care se desfășoară pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești,

care va avea următoarea componență:

 • 1. Gentea Cristian


-Primarul Municipiului Pitești;


 • 2. Călugăru Andrei-Cătălin

 • 3. Cms. șef Avram Gheorghe

 • 4. Cms. șef lohescu Adrian

 • 5. Nicolae Valerică

 • 6. Col. Dr. Lujjescu Gheorghe

 • 7. Col. Vîlcu Rlăzvan


 • -Secretarul General al Municipiului Pitești;

 • -împuternicit Șef Poliția Municipiului Pitești;

-împuternicit Șef Secția nr.l Poliție Pitești;

-Director General Poliția Locală a Municipiului Pitești;

-Inspector Șef Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș;

-Șef Serviciu Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi


Județean Argeș.

(2) în cazul în pare membrii comisiei, nominalizați la alin. (1), nu pot participa

la ședințele comisiei, aceștia vor fi înlocuiți de persoanele desemnate la nivelul fiecărei instituții pe care o reprezintă.

Art. 2. Prezerita hotărâre va fi comunicată membrilor comisiei prevăzute la art.l, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

începând cu aata adoptării prezentei, HCL nr. 382/10.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, V i rgil-D» inm    hi vu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călnvârw

Pitești, Nr. 45 din 10.02.2021