Hotărârea nr. 44/2021

HCL aprobare doc.teh-ec. c...ecuritate la incendiu PMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației tehnico - economice aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de conformare securitate la incendiu pentru Primăria Municipiului

Pitești” >

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobarei pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr. 2632/18.61.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021. nr.7155/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile arti 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare precum și ale H.G.R nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectiveior/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L(l) Se aprobă Documentația tehnico - economică aferentă obiectivului de investiții „Lucrări de conformare securitate la incendiu pentru Primăria Municipiului Pitești” cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 493.047,76 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

  • Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

  • Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi Comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.                                          M

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgill-DiJmitru Chivu

Gontrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călimării

Pitești, Nr.44 din 10.02.2021