Hotărârea nr. 43/2021

HCL repartizare spatiu deputat I.Mosteanu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Moșteanu lonuț Liviu, depptatîn circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Adresa nr.517/13.01.2021 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului

Pitești, înregistrată la Primăria N


Junicipiului Pitești sub nr.1974/13.01.2021;

  • -Raportul nr.3603/21.01.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nrj 156/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile art. 43 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.297, lit. c) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L(l) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu situat în Pitești, Calea București, bl.U3, mezanin, biroul nr.20, având o suprafață de 29,65 mp, domnului Moșteanu lonuț Liviu, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar.

  • (2) Datele de identificare ale spațiului prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Contractul de închiriere va fi încheiat pe perioada mandatului de parlamentar.

  • (4) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, să încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere.

  • (5) Finanțarea cheltuielilor cu plata utilităților și a celor de întreținere a spațiului cad în sarcina chiriașului.

  • Art .2. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Mur icipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Drecum și domnului Mpșteanu lonuț Liviu, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.                  Zr

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Virgll-Oiimitru Chivțl

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrpi-Căfăl/n Căliwaru

Pitești,

Nr.43 din 10.02.2021