Hotărârea nr. 42/2021

HCL repartizare spatiu deputat N.Georgescu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind repartizarea în vederea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu, domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea biroului parlamentar

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Adresa nr.394/12.01.2021 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 1647/12.01.2021;

  • - Raportul nr.3602/21.01.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, rJ.7156/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile art. 40 alin. (1) și (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.297 lit. c) din Codul Administrativ, cu modifi cările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor; art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu situat în Pitești, Calea București, bl.U3, mezanin, biroul nr.21, având o suprafață de 23,78 mp, domnului Georgescu Nicolae, deputat în circumscripția electorală nr.3, Argeș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar.

  • (2) Datele de identificare ale spațiului prevăzut la alin.(l) sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Contractul de închiriere va fi încheiat pe perioada mandatului de parlamentar.

  • (4) Se împuternicește directorul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, să încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere.

  • (5) Finanțarea cheltuieli] or cu plata utilităților și a celor de întreținere a spațiului cad în sarcina chiriașului.

Art.l. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului Georgescu Nicolae, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

brIședinte df ședință,

Ațir^il-Dumitrii Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătâ'lin CălunăriL-

Pitești, Nr.42 din 10.02.2021