JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 3140/19.01.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/20211, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

  • - Adresa nr. 344/|19.01.2021 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 3105/19.01.2021;

  • Văzând prevederilp art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completării^: ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H OTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă organigrama Administrației Domeniului Public Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă sțatul de funcții al Administrației Domeniului Public Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadiiul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

începând cu data: adoptării prezentei, H.C.L. nr.294/17.09.2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, își încetează aplicabilitatea..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Virgil-Dumitru Chivu

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-CătaMn Călugării

Pitești,

Nr.40 din 10.02.2021

anexa NR.l la H.C.L. nrZ*O/ /O .(^,2021ORGANIGRAMA ȘI NR.DE PERSONAL - Administrația Domeniului Public Pitești


DIRECTOR ADP
COMPARTIMENTUL

JURIDIC

I

1

2

-

3

1

4

-

5

-

6


ATELIER ADMINISTRARE $1 ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLICCONTABIL ȘEF

1


COMPARTIMENTUL

FINANCIAR CONTABILITATE

1

7

2

-

3

7

4

-

5

-

6

-
ATELIER

EXPLOAT Șl ÎNTREȚ. MAȘINI Șl UTILAJE

1

71

2

1

J

2

4

-

5

I

6

67
BLROUL administrarea CIMITIRELOR Șl PRESTĂRI SERVICII FUNERARE


SERVICIUL

GRĂDINA ZOOLOGICĂ

1

19

2

1

3

-

4

-

5

-

6

18


LABORATOR DE

ANALIZE $1 ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII


19


2

2

2 6


COMPARTIMENTUL CALITATE Șl CONTROL INTERN. PROTECȚIA DATELOR CLJ CARACTER PERSONAL2

2

2

6


CONSILIUL LOCAL PITEȘTI                STAT DE FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC                   AL

admin(strației domeniului public pitești

Anexa nr.2 la.HCL mmibM Ocill

FUNCȚIA

Nivelul

studiilor

GRAD/ treaptă profesională

Nr. posturi

0

1

2

5

I.CONDUCERE

Director

I-

S

11.

1

Contabil șef

S

II.

1

TOTAL I.

2

/ */O

A

II. SERVICIUL RESURSE UMANE

, ADMINISTRATIV ȘI PROTECJ

PIA MUNCII

C;'. |T PT ' .'P

Șef serviciu

s

II.

Inspector de specialitate

s

IA

Referent

M

IA

Secretar dactilograf

M

IA

1

Arhivar

M,G

I

1

îngrijitor

1

TOTAL II.

9

III, COMPARTIMENTUL JURIDIC

Consilier Juridic

S

IA

1

TOTAL III.

1

IV.BIROUL APROVIZIONARE ȘJ ACHIZIȚII PUBLICE

Șef birou

S

n.

1

Inspector de specialitate

s

IA

4

Magaziner

M,G

2

TOTAL IV.

7

V. SERVICIUL TEHNIC ȘI PROBLEMATICA MEDIULUI

Șef serviciu

S

II.

1

Inspector de specialitate

s

IA

4

Inspector de specialitate

s

I

1

Subinginer

SSD

IA

2

TOTAL V.

8

I

VI. LABORATOR DE ANALIZĂ ȘI [ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

Inspector de specialitate

S

IA

1

Muncitor calificat

I

1

TOTAL VI.

2

ȘTAT DE FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

FUNCȚIA

Nivelul

studiilor

GRAD/ treaptă profesională

Nr. posturi

0

1

2

5

VIL COMPARTIMENTUL FINANC

IAR CONTABILITATE

Inspector de specialitate

S

IA

3

Inspector de specialitate

s

IA

2

Referent

M

IA

2

TOTAL VIL

-

VIII. COMPARTIMENTUL CALITĂTE ȘI CONTROL INTERN, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


IAInspector de specialitate TOTAL m.

IX.CABINET MEDICAL

Medic specialist

S

1

Asistent principal

PL

1

TOTAL VIII.

2

X.BIROUL ADMINISTRAREA CIM

ITIRELOR ȘI PRESTĂRI SERVICII FUNERARE

Sef birou

s

II.

1

Inspector de specialitate

s

I

1

Administrator

I

2

Muncitor necalificat

I

15

TOTAL IX.

19

XI.SECȚIA REPARAȚII STRĂZI ȘI

MECANIZARE LUCRĂRI

Șef secție

s

II.

1

Inspector de specialitate

s

IA

1

Referent

M

IA

1

Muncitor calificat

I

1

TOTAL

4

I

XIa. A TEL1ER PREPARA T MfXTUIL

' ASEALT/CEȘI REPARAȚII STRĂZI

Șef atelier

s

II.

1

Inspector de specialitate

s

IA

5

Inspector de specialitate

s

I

2

Șef formație muncitori

II.

5

Muncitor calificat

I

39

ȘTAT DE FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

FUNCȚIA

Nivelul

Studiilor

GRAD/ treaptă profesională

Nr. posturi

0

1

2

5

Muncitor calificat

II.

22

Muncitor calificat

m

15

Muncitor calificat

IV

1

TOTAL

^<77-

Z A /. f/ n' ,—

Xlb. A TELIER EXPLOA TARE Și ÎN1

REȚINERE MAȘINI ȘI UTILAJE

Șef atelier

s

11.

' ' 1

Inspector de specialitate

s

IA

t ȚL? b

Referent

M

IA

Șef formație muncitori

11.

Muncitor calificat

I

19

Șofer

I

32

Șofer

II.

16

TOTAL

71

TOTAL XL

165

*

XII. SERVICIUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Șef serviciu

S

II.

1

Muncitor calificat

I

2

Muncitor calificat

II.

7

Muncitor calificat

III

3

Muncitor calificat

IV

6

TOTAL XL

19

XHI.ATEL1ER ADMINISTRARE Șl

ÎNTREȚINERE A DOMENIULUI PUBLIC

Sef atelier

s

II.

1

Inspector de specialitate

s

IA

1

Referent

M

IA

1

Șef formație muncitori

II.

1

Muncitor calificat

I

19

TOTAL XII.

23

I

TOTAL PERSONAL

----

265