Hotărârea nr. 4/2021

HCL privind numirea reprezentantilor CL in comisiile de administratie

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • -Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • -Raportul nr.59058/15.12.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3173/2021, nr.3174/2021, nr.3175/2021, nr.3176/2021, nr.3177/2021;

Văzând prevederile art.96 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.l și art.4 alin (1) din anexa la Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului educației naționale, Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.32/28.01.2020 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2020-2021;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. (1) Se aprobă „Lista reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din municipiul Pitești”.

  • (2) Lista reprezentanților consiliului local este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentanții consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului Școlar Județean Argeș, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, / Șbrin Apostoliceanu

^^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești, Nr. 4 din 21.01.2021

Anexă la H.C.L. nr. 4   121.01. 2021

reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, din municipiul Pitești

Nr. crt.

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Numărul membrilor consiliul local în consiliul de administrație

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație

1.

Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

Str. 9 Mai, nr.50

2

Gherase lonuț Stan Ana

2.

Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

Str. Exercițiu, nr.206

2

Coteț Mihai

Tudorache Robert-Iulian

3.

Școala Gimnazială „Ion Pillat”

Intrarea Rahovei, nr. 6

2

Dinu Dănuț Tofan Gelu

4.

Școala Gimnazială „Traian”

Str. Traian , nr. 35

2

Miu Barbu

Șerb Dragoș-Andrei

5.

Școala Gimnazială „Nicolae lorg

Str. Râurilor, nr. 5

a”

2

Gherase lonuț

Stan Ana

6.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Str. Nicolae Bălcescu , nr.141

2

Coteț Mihai

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț

7.

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

2

Nedelcu Darius-Sebastian

Coman Sorina-Marilena

8.

Școala Gimnazială „Marin Pred

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

a”

2

Apostoliceanu Sorin

Irimia Tiberiu-Gabriel

9.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Str. Tineretului, nr. 4

2

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț Coman Sorina-Marilena

10.

Școala Gimnazială „Negru Vodă

Str. Bradului, nr.l 1

2

Tofan Gelu

Ionică Constantin-Comel

11.

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

Str. Zimbrului, nr. 3

2

Plecanciuc Florin

Mihăilescu Mihai-Ioan

12.

Școala Gimnazială „Alexandru

Str. Făgăraș , nr. 10

Davila”

2

Coteț Mihai

Șerbănoiu Răzvan-Ionuț

13.

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

Str. Paltinului, nr. 2

2

Șerb Dragoș-Andrei

Ionică Constantin-Comel

14.

Școala Gimnazială „LL. Caragiale”

Intrarea Petrache Poenaru, nr.4

2

Șerbănoiu Răzvan -lonuț Bănică luliu-Radu

15.

Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

Str.Vasile Pârvan, nr. 3

2

Miu Barbu

Dumitrescu Dan-Mihai

16.

Școala Gimnazială „Mircea Eliade”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

2

Nedelcu Darius-Sebastian

Coman Sorina-Marilena

17.

Școala Gimnazială „Matei Basarab”

Str. Gh. lonescu Gion , nr.5

3

Chivu Virgil-Dumitru Mihăilescu Mihai-Ioan Preduț Mariana-Tatiana

18.

Școala Gimnazială „Tudor Vlad

Str. Călugăreni, nr. 3             /

imirescu”

*

2

\ Vz- n

Apostoliceanu Sorin

Dumitrescu Dan-Mihai

19.

Colegiul Național „Ion C. Brătii

Str. Armând Călinescu, nr. 14   '

CM

Coteț Mihai

Stan Ana

Irimia Tiberiu-Gabriel

20.

Colegiul Național „Zinca Golesc

Str. Egalității, nr. 34

u”

3

Apostoliceanu Sorin

Gherase lonuț Șerb Dragoș-Andrei

21.

Colegiul Național „Alexandru C

Str.Vasile Pârvan, nr. 1

Idobescu”

3

Nedelcu Darius-Sebastian Șerbănoiu Răzvan-Ionuț Tudorache Robert-Iulian

22.

Liceul Teoretic „Ion Barbu”

Str. Transilvaniei, nr. 6

3

Plecanciuc Florin

Miu Barbu

Irimia Tiberiu-Gabriel

23.

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

Str. Pătrașcu Vodă, nr. 2 bis

3

Dinu Dănuț

Chivu Virgil-Dumitru Apostoliceanu Sorin

24.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Din

Str. Războieni, nr. 35

ia”

3

Gherase lonuț Tofan Gelu Șerb Dragoș-Andrei

25.

Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

Str. Carol Davila , nr. 1

3

Miu Barbu

Preduț Mariana-Tatiana

Stan Ana

26.

Liceul Tehnologic „Dacia”

Str. Henri Coandă, nr. 4

2

Tudorache Robert

27.

Liceul Tehnologic „Astra”

Str. Nicolae Dobrin, nr. 3

3

Mihăilescu Mihai-Ioan Dumitrescu Dan-Mihai Bănică luliu-Radu

28.

Colegiul Tehnic „Costin D.Nenițescu”

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

3

Nedelcu Darius-Sebastian Dumitrescu Dan-Mihai Irimia Tiberiu-Gabriel

29.

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

3

Mihăilescu Mihai-Ioan Chivu Virgil-Dumitru Preduț Mariana-Tatiana

30.

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

3

Tofan Gelu

Irimia Tiberiu-Gabriel

31.

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

Str. Teiuleanu, nr.l

3

Plecanciuc Florin

Tofan Gelu Tudorache Robert

32.

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

Str. Nicolae Dobrin, nr.20

3

Plecanciuc Florin Coteț Mihai Apostoliceanu Sorin

33.

Liceul Teologic „Elim”

Str. Negru Vodă, nr.29

1

Chivu Virgil-Dumitru

34.

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”

Str. General Cristescu, nr. 2 bis

1

Mihăilescu Mihai-Ioan

35.

Grădinița cu program prelungit „Primii Pași”

B-dul Republicii, nr. 84

1

Gherase lonuț

36.

Grădinița cu program prelungit

„Căsuța Poveștilor”

B-dul Republicii, nr. 92 și nr. 65

1

Gherase lonuț

37.

Grădinița cu program prelungit „Floare de Colț”

Str. Constructorilor, nr. 2A

—-     a

' - V' 1

Coman Sorina-Marilena

38.

Grădinița cu program prelungit „Luminișul Pădurii”

Str. Frasinului, nr. 1039.

Grădinița cu program prelungit „Rază de Soare”

Str. Călugăreni, nr.2

1

Coman Sorina-Marilena

40.

Grădinița cu program prelungit

Str. Independenței, nr. 20

„Armonia”

1

Bănică luliu-Radu

41.

Grădinița cu program prelungit „Albă ca Zăpada”

Str. Stejarului, nr.l 1

1

Chivu Virgil-Dumitru

42.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Fermecat”

Str. Negru Vodă , nr. 17

1

Coteț Mihai

43.

Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”

Str. Câmpului, nr. 20

1

Șerb Dragoș-Andrei

44.

Grădinița cu program prelungit „Aripi Deschise”

Str. Frații Trifonescu, nr. 6

1

Dinu Dănuț

45.

Grădinița cu program prelungit „Pui de Lei”

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

1

Nedelcu Darius-Sebastian

46.

Grădinița cu program prelungit „Castelul Magic”

Str. Pescarilor, nr.2

1

Coteț Mihai

47.

Grădinița cu program normal „1

Aleea loan Manliu, nr.4

stețel”

1

Miu Barbu