Hotărârea nr. 39/2021

HCL modificare HCL141-2012-parcari cu plata

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 141/19.04.2012 privind aprobarea unor parcări cu plată peiitru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu masa mai mare de 3,5 tone

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința extraordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobate pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Adresant. 1587/12.0(1.2021 a Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu;

  • - Adresa nr.364/15.01.2020 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 2578/15.01.2021;

  • - Raportul nr. 2646/18.01.2021 al Direcției Tehnice;

  • -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196, alin.(l), lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificări e și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Anexele nr.1-5 ale HCL nr. 141/19.04.2012 privind aprobarea unor parcări cu plată pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane cu masă mai mare de 3,5 tone, se înlocuiesc cu Anexețe nr.1-5 la prezenta hotărâre.

Art.IL Se modifică art.2 alin.(l) al HCL nr.141/19.04.2012 și va avea următorul cuprins:

”/tH.2.(71. Suprafața totală de 3228 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești identificat potrivit anexei nr.l la prezenta hotărâre se transmite în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe bază de protocol, încheiat prin grija Direcției Tehnice”.

Art.III. Direcția Tehnică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al MunicipiuluLPifești.

PREȘEDINTEI DE ȘEDINȚĂ, VirgiLDtiniitrți Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-CătăMn Călueăru.

Pitești, Nr.39 din 10.02.2021

ZlD 02, Anexa nr. 1 la HCL nr...     „12021

Lista nominală a parcărilor cu plată

Nr.

Crt.

Zona

Suprafața

Nr. locuri

1

Str. Nicolae Dobrin z

"ona Stadion

2333

28

2

Str. Paltinului - Zon;

i Complex Albina

340

5

3

Parcare Zona blocuri

or 69,71,71b Trivale

215

4

4

Str. Costache Negri

- parcare bazin descoperit

340

6

TOTAL

--

3228

43

p

D

P __

__

P __