Hotărârea nr. 38/2021

HCL modificare si completa...rganigrama Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 270/27.08.2020 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al IVlunicipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Luând în discuție:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.3 682/21.01.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

  • -Adresa nr.482/2 lp 1.2021 a Poliției Locale a Municipiului Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3605/21.01.2021;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit.”c”, ale art.478 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:           i

Art. I. Anexele nfl și nr.2 la H.C.L. nr.270/27.08.202O-^pffvind aprobarea organigramei și a statuia; de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) 1 post de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Ordine Publică se transformă în polițist local clasa I, gradul profesional asistent;

  • b) 1 post de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră se transformă în polițist local clasa I, gradul profesional asistent;

  • c) 2 posturi ocupate de polițist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Birouluil Ordine Publică se mută definitiv, cu repartizarea postului ocupat, în cadril Biroului Informatică Monitorizare Video;

  • d) 1 post ocupat de polițist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Biroului Informatică Monitorizare Video, se mută definitiv, cu repartizarea postului ocupat, în cadrul Biroului Sistematizare Rutieră.

  • e) 1 post ocupat de polițist local, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente, se mută definitiv, cu repartizarea pohtului ocupat, în cadrul Compartimentului Disciplină în

Construcții și Afișaj Stradal.

Art. II. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului

Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătfilin Caluffăru

Pitești, Nr. 38 din 10.02.2021