Hotărârea nr. 37/2021

HCL tarife filme Cinema Bucuresti-2021

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifdlor pentru accesul Ia filmele proiectate la Cinematograful „București” în anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

 • - Raportul nr.6604/04.(|)2.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții privind aprobarea tarifelor pentru accesul la filniele proiectate la Cinematograful „București”, în anul 2021;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, hr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Adresa Filarmonicii Pitești nr.463/04.02.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6580/04.02.20211;

Văzând prevederile jLegii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 84 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 Legea educației nlaționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 35/1994 privind timbrul literjar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.p. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic.

în temeiul art. 196 alin. (1) Ut. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă nivelul tarifelor pentru accesul la filmele susținute la Cinematograful „București” în anul 2021, după cum urmează:

a)Preț bilet film categoria A - 6 lei;

b)Preț bilet film categoria B - 8 lei;

c)Preț bilet film categoria C - 10 lei;

d)Preț film categoria D - 12 lei;

e)Preț fix film educațiv (programa școlară) grupuri de elevi - 3 lei.

 • (2) Categoriile de locuri sunt cele din diagrama anexată.

 • (3) Pentru pensionari, șomeri, precum și pentru adulții cu handicap mediu și ușor, tariful biletului prevăzut la alin. (1) Ijt. (a), (b), (c) și (d) se reduce cu 50%.

 • (4) Elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la filme, cu excepția celor educative, când este tarif fix.

 • (5) Tariful include timbrul cinematografic și celelalte taxe legale.

 • (6) Impozitul se calculează și se plătește potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completării^ ulterioare.

 • Art .2. Accesul la filmele proiectate la Cinematograful „București” este gratuit pentru:

 • a) Cetățenii de onoare ai Municipiului Pitești;

 • b) Elevii etnici românii din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • c) Posesorii legitimației lor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr.385/2004 privind accesul gratuit la acltul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul culltural-artistic;

 • d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele care îi însoțesc.

 • Ar t.3. Accesul gratuit!, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentării de către solicitanți de docuțnente legal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată această facilitate.

 • Ar t.4. Diagrama sălii de spectacole cu precizarea categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Ar t.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vir gi 1    nrt I r 11 Chiv u

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, A n ri r o î-1^'5 i 'i firi     lucră rii.

Pitești,

Nr.37 din 10.02.2021

Cinematograful BUCUREȘTI

-parter-

ECRAN PROIECȚIE

5

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

..

IC

9

8   7

6   5

4 1

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1 4

3

2

1'

15

14

13

12

11

IC

9

8   7

6   5

4

3

2

1

16

15

14

13 12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

IC

9

8   7

CH

Ol

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6 I

1

5,

4

3

2

1

16

15

14

13 1

12

11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

1 11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

131

12

11

1

0

9

8

7

6

5

I4

3

2

1

15

14

13

12

11

IC

9

8

7

6 i

5 i ।

4

3

1

2

1

16

15

14

13

12

11

q

7

6

1 5

4

3

2

1

Cinematograful BUCUREȘTI -etajul I -

ECRAN PROIECȚIE

-Ml.