Hotărârea nr. 36/2021

HCL tarife Filarmonica-sem. I 2021-stagiunea XIV

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021 pentru stagiunea a XlV-a, 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.6853/05.02.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I pentru stagiunea a XlV-a, 2020-2021;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nrj 156/2021, nr.7157/2021;

 • - Adresa Filarmonicii Pitești nr.481/05.02.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6852/05.02.2021;

Văzând prevederile Legii|nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 84 alin.(4) din Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plăstice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, ale Deciziei nr. 189 din 3 mai 2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remunerațiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, ale Legii ițr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările interioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură Ia nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic, precum și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființarea Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare;

 • î n temeiul dispozițiilor ari. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.l. (1) Se aprobă nivelul tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021 pentru stagiunea a XlV-a, 2020-2021, după cum urmează:

 • a) Preț bilet concert categoria A - 40 lei;

 • b) Preț bilet concert loc categoria B - 30 lei;

 • c) Preț bilet concert loc cațegoria C - 20 lei;

 • d) Preț bilet concert extraordinar loc categoria A - 50 lei;


 • e) Preț bilet concert extraordinar loc categoria B - 40 Iei;

 • f) Preț bilet concert extraordinar categoria C - 30 lei;

 • g) Tarif unic bilet concert educativ - 5 lei.

 • (2) Categoriile de locuri ^unt cele din diagrama anexată.

 • (3) Pentru pensionari, șomeri, precum și pentru adulții cu handicap mediu și ușor, tariful biletului prevăzut la alin. (1) litț (a), (b), (c), (d), (e) și (f) se reduce cu 50%.

 • (4) Elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul Ia concerte, cu excepția celor educative, când pariful este fix.

 • (5) Tariful include timbțul muzical (5%), taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., timbrul Crucii Roșii (1%) și timbrul monumentelor istorice (2%).

 • (6) Impozitul pe spectacole se calculează și se plătește potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și Completările ulterioare.

 • Art .2. Accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în semestrul I al anului 2021 este gratuit pentru:

 • a) Cetățenii de onoare ai (Municipiului Pitești;

 • b) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • c) Posesorii legitimațiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;

 • d) Persoanele cu handicab grav sau accentuat, precum și persoanele care îi însoțesc.

 • Ar t.3. Accesul gratuit, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentării de către solicitanți de documente țegal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată această facilitate.

 • Ar t.4. Diagrama sălii dd spectacole cu precizarea categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care face parte integrantă țlin prezenta hotărâre.

 • Ar t.5. Direcția Servicii publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, caire va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE {^ȘEDINȚĂ, yrr^ilĂDKwrt^u Chivu


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Căturtn

Pitești, Nr.36 din 10.02.2021


Diagrama generală


/a HCL


«ARIA


Categoria A = locurile Parter- rândurile G și H, Balcon etaj 1 - rândul E

Cațegorîa B =locurile Parter- rândurile C-F și l-M, Balcon etaj 1-rândurile F-G, Loje etaj 1-rândurile A și C, Balcon etaj 2-rândul E Cate^jor(a. C =locurile Parter - rândurile A-B, Balcon etaj 1- rândurile H-l, Loje etaj 1 - rândurile B și D, Etaj 2 - Loje, rândurile A,B,C,D și Balcon etaj 2- rândurile F-G

PARTER


ETAJUL 1


ETAJUL 2


SCENA


SCENA


SCENA