Hotărârea nr. 35/2021

HCL tarife activitati Salpitflor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru unele activități desfășurate de S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; Raportul nr.3322/2p.01.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor pe specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

Adresa societății Salpitflor Green S.A. nr. 717/15.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 27^3/18.01.221;

Rata SWAP furnizată online de Consiliul Concurenței pe site-ul www.ajutordestat.ro;

Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, ale H.C.L. nr.93/21 -03.2019 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare, aprobare, ajustare sau modificare a nivelului prețurilor/tarifelor, pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cuburilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești, ale H.C.L. nr.238/12.07.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare: măturatul, spălatul, stropirea ș întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboaielor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S.C. Salpitflor Green S.A, cu modificările și.completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul adnunjstratF¥rc\ modificările și completările ulterioare,


Art.L Se aprobă modjficarea tarifelor stabilite în anexa nr.15 la L nr. 111/29.03.2018 și în anexa nr.9 la H.C.L. nr.2‘38/12.07.201 8 în sensul actualizării nivelului profitului rezonabil la 3,01%, reprezentând rata SWAP de 2,01% comunicată de Consiliul Concurenței, la care se adaugă 100 puncte procentuale, pentru activitatea de amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești și pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț delegate Societății Salpitflor Green S.A.

Art.2. (1) Tarifele pentru activitățile menționate la art.l sunt prevăzute în anexele nr.l și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.15 la H.C.L nr.l 11/29.03.2018 și anexa nr.9 la H.C.L. nr.238/12.07.2018 se modifică potrivit alin.(l).

Art.3. (1) Societatea Salpitflor Green S.A. va aduce la cunoștința publică tarifele, aprobate potrivit prezentei hotărâri.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local privipd amenajarea și întreținerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor de apă-izvoare, pârâte, râuri situate în intravilan în municipiul Pitești nr. 15559/30.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești, nr.32672/12.07.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin acte adiționale, întocmite de către Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvernantă Corporativă.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și S.C. Salpitflor Green S.A. vor ducei la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, A ndroi-Caflilin fălii n'irn

Pitești,

Nr. 35 din 10.02.2021

Anexa nr.l la H.C.L. nr.


.2021TARIFE pentru activitatea de amenajare și întreținere zone verzi și igenizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în MUNICIPIUL PITEȘTI

'4

Nr.^ crt.

Co3 lucrare

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit 3.01%

Total tarif cu profit

1

SvA1a

Degajarea terenului de corpuri străine (frunze, crengi și gunoi cu mâna și cu grebla)

100mp

45,0'67

17357-

457424“

2

SvA1b

Degajarea terenului de corpuri străine (iarbă și buruieni cu sapa și cu grebla)

100mp'

72,677

2,188

74,865

3

SvA1c

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) existente la suprafață

100mp

40,104

1,207

41,311

4

SvA1d

Degajarea terenului de corpuri străine, resturi de materiale de construcții (alicărie, fier, pietre, etc) puțin îngropate, cu sapa, grebla și mâna

100mp

78,300

2,357

80,657

5

SvA2

Defrișarea manuală a arborilor și arbuștilor izolați (cu diametrul până la 0,10 m)

1buc

10,627

0,320

10,947

6

TSG03A

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

206,050

6,202

212,252

7

TSG03B

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mari de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până ia 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

256,750

7,728

264,478

8

TSG03C

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm

100mp

306,260

9,218

315,478

9

TSG03D

Defrișarea manuală a suprafețelor împădurite mai mici de 500 mp cu tufișuri și arbuști cu diametrul până la 10 cm ( cu scoaterea rădăcinilor)

100mp

383,010

11,529

394,539

10

SvA6a

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 11 - 30 cm)

1buc

58,371

1,757

60,128

11

SvA6b

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 31 - 60 cm)

1buc

96,613

2,908

99,521

12

SvA6c

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de 61 -100 cm)

1buc

160,016

4,816

164,832

13

SvA6d

Scoaterea manuală a rădăcinilor în spații înguste (cu diametrul trunchiului de peste 100 cm)

1buc

229,457

6,907

236,364

14

SvA7a

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

12,199

0,367

12,566

15

SvA7b

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajării spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren mijlociu

1mc

18,208

0,548

18,756

16

SvA7c

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în depozit sau vehicul cu platforma până la 0,6 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

34,015

1,024

35,039

17

SvA7d

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren ușor

1mc

17,998

0,542

18,540

18

SvA7e

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) lniere.njTLijlD.cju_ __________________________________________

1mc

24,011

0,723

24,734

19

SvA7f

Extragerea manuală a pământului vegetal, cu păstrarea structurii în vederea amenajări spațiilor verzi (cu aruncarea în vehicul cu platforma de la 0,6 - 2 m deasupra nivelului săpăturii) în teren tare

1mc

43,019

1,295

44,314

20

SvA8a1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 10 cm

10mp

10,981

0,331

11,312

21

SvA8a2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 20 cm

10mp

21,962

0,661

22,623

22

SvA8a3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren ușor la adâncimea de 30 cm

10mp

32,942

0,992

33,934

23

SvA8b1

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm

10mp

16,970

0,511

17,481

24

SvA8b2

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm

10mp

33,941

1,022

34,963

25

SvA8b3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm

10mp

50,911

1,532

52,443

26

SvA8c1

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 10 cm

10mp

31,944

0,962

32,906

< .

- z /

SVA8c2

- ; ■ ■ .

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la adâncimea de 20 cm

10mp

63,888

1,923

65,811

28 '

' /

SvA8c3

-        '          I -

. i —

Mobilizarea manuală a solului vegetal (în vederea asigurării prizei cu stratul) în teren tare la [adâncimea de 30 cm

10mp

95,832

2,885

98,717

SvABdV „

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 10 cm

10mp

49,913

1,502

51,415

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 20 cm

10mp

99,825

3,005

102,830

31

SvA8d3

Mobilizarea manuală a solului (în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal) în teren foarte tare la adâncimea de 30 cm

10mp

149,738

4,507

154,245

32

SvA9a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren ușor

10mp

9,975

0,300

10,275

33

SvA9b

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren mijlociu

10mp

13,960

0,420

14,380

34

SvA9c

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren tare

10mp

17,950

0,540

18,490

35

SvA9d

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren orizontal) în teren foarte tare

10mp

19,950

0,600

20,550

36

SvA10a

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren ușor

1mp

1,596

0,048

1,644

37

SvAIOb

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren mijlociu

1mp

1,995

0,060

2,055

38

SvAIOc

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren tare

1mp

2,394

0,072

2,466

39

SvAIOd

Nivelarea cu mărunțirea fină a pământului (după lucrările de mobilizarea solului sau așternerea pământului vegetal pe teren în pantă) în teren foarte tare

1mp

2,593

0,078

2,671

40

SvA11a

Finisarea suprafețelor după nivelare (în vederea însămânțării cu gazon, brăzduirii sau plantării cu flori)

1mp

1,595

0,048

1,643

41

SvA12a

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 5cm grosime)

1mp

1,995

0,060

2,055

42

SvA12b

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm grosime)

1mp

2,593

0,078

2,671

43

SvA12c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

2,992

0,090

3,082

44

SvA12d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

3,561

0,107

3,668

45

SvA12e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm_gw_șime)

1mp

3,980

0,120

4,100

46

SvA12f

Așezarea uniformă a sțp^Eqlui^db'păi^nt vegetal afânat (pe teren orizontal, cu păstrarea structurii în straturi de/30pțn'grosirție)1, „

1mp

4,189

0,126

4,315

47

SvA13a

Așezarea uniformă           de pă|rțâ)iț^egetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în

straturi de: 5cm gros(me)

1mp

3,990

0,120

4,110

48

SvA13b

Așezarea uniformă a^WtjJlui de ^anrtânt^egetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 10cm gro\mej.

1mp

4,987

0,150

5,137

49

SvA13c

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 15cm grosime)

1mp

5,586

0,168

5,754

50

SvA13d

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 20cm grosime)

1mp

5,985

0,180

6,165

51

SvA13e

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 25cm grosime)

1mp

6,583

0,198

6,781

52

SvA13f

Așezarea uniformă a stratului de pământ vegetal afânat (pe taluze, cu păstrarea structurii în straturi de: 30cm grosime)

1mp

6,982

0,210

7,192

53

SvA14e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

7,200

0,217

7,417

54

SvA14f

îmbrăcarea taluzelor cu_pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,200

0,247

8,447

55

SvA14g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,271

9,271

56

SvA14h

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare în vederea consolidării, având înălțimea taluzului până la 4m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,600

0,289

9,889

57

SvA15e

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren ușor, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

8,000

0,241

8,241

58

SvA15f

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren mijlociu, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

9,000

0,271

9,271

59

SvA15g

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,000

0,301

10,301

60

SvA15h

i .

• \

îmbrăcarea taluzelor cu pământ vegetal, cu compactare, în vederea consolidării, având înălțimea taluzului de la 4 - 8m (și constituit din teren foarte tare, cu stratul de pământ vegetal în grosime de 15cm)

1mp

10,400

0,313

10,713

-

SvA1;7â

Semănarea gazonului (pe suprafețe orizontale)

100mp

112,223

3,378

115,601

ei

SvA17b ■ \

Semănarea gazonului (pe teren în pantă)

100mp

121,592

3,660

125,252

63

Semănarea gazonului în figuri (pe peluze în jurul clădirilor)

100mp

115,213

3,468

118,681

64' ' z

svAm /

Semănarea gazonului (pe terenuri de sport)

100mp

121,193

3,648

124,841

< w o

65

SvA18a

însămințarea taluzelor gata pregătite (cu semințe de ierburi perene în vederea consolidării)

1mp

6,389

0,192

6,581

66

SvA19a

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenului orizontal, bordurilor, chenarelor de dimensiuni 25x25x6cm

1mp

2,595

0,078

2,673

67

SvA19b

Extragerea brazdelor de iarbă (pentru brăzduirea terenurilor de sport și taluzelor de dimensiuni 25x25x1 Ocm

1mp

3,194

0,096

3,290

68

SvA20a

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă până la 30%)

1mp

12,070

0,363

12,433

69

SvA20b

Brăzduirea obișnuită (în suprafețe continue, pe teren orizontal sau cu pantă peste la 30%)

1mp

18,100

0,545

18,645

70

SvA20c

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren orizontal sau în pantă până la 30% )

1mp

13,070

0,393

13,463

71

SvA20d

Brăzduirea obișnuită (în benzi sau chenare pe teren cu pantă peste 30% )

1mp

20,110

0,605

20,715

72

SvA21a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe lat)

1mp

13,458

0,405

13,863

_7-3—

SvA24-b-___

Brâz-duirea-de-consolidare pe4aluze, cu-ÎRălțimea-până la-4m-(cu bra-zrte de iarba-, asezate-în benzi)

1mp

12,855

0,387

13,242

74

SvA21c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate suprapuse)

1mp

26,455

0,796

27,251

75

SvA21d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea până la 4m (cu brazde de iarba, așezate pe muchie)

1mp

30,848

0,929

31,777

76

SvA22a

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe laț)

1mp

13,458

0,405

13,863

77

SvA22b

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă în benzi)

1mp

13,056

0,393

13,449

78

SvA22c

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă suprapuse)

1mp

24,050

0,724

24,774

79

SvA22d

Brăzduirea de consolidare pe taluze, cu înălțimea între 4 - 8m (cu brazde de iarbă pe muchie)

1mp

26,656

0,802

27,458

80

SvA24a

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren orizontal, de la hidrant

100mp

21,183

0,638

21,821

81

SvA24b

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe teren în pantă, de la hidrant

100mp

22,795

0,686

23,481

^vA24c

Udarea suprafețelor însămințate (cu iarbă sau brăzduite cu furtunul cu sită) pe orice teren de la .cisternă

100mp

21,183

0,638

21,821

SvA25a

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1to

105,820

3,185

109,005

8'4 !

SvA25t>

Administrarea manuală a îngrășămintelor organice (în gropi de plantat)

1 to

164,326

4,946

169,272

SvA26a >

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (pe suprafețe orizontale sau taluze)

1kg

1,393

0,042

1,435

' 86.

z

Administrarea manuală a îngrășămintelor chimice (în gropi de plantat)

1kg

2,986

0,090

3,076

87

SVA2^J'

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

100mp

24,105

0,726

24,831

88

SvA27b

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

28,122

0,846

28,968

89

SvA27c

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

WOmp

25,310

0,762

26,072

90

SvA27d

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

29,528

0,889

30,417

91

SvA27e

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber)

100mp

27,720

0,834

28,554

92

SvA27f

Prima cosire a gazonului răsărit (în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

100mp

32,139

0,967

33,106

93

SvA28a

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber

100 mp

18,078

0,544

18,622

94

SvA28b

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren orizontal sau pantă până la 20%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

22,100

0,665

22,765

95

SvA28c

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50% când Terenul este liber

WOmp

19,080

0,574

19,654

96

SvA28d

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști

100mp

23,300

0,701

24,001

97

SvA28e

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50% când terenul este liber

100mp

20,890

0,629

21,519

98

SvA28f

Cosirea manuală a gazonului (ulterioară primei cosiri) în teren cu pantă peste 50%, plantat cu arbori și arbuști

WOmp

25,310

0,762

26,072

99

SvA30a

Tunderea manuală a gazonului (din borduri sau chenare)

1mp

2,000

0,060

2,060

100

SvA31a

Plivirea gazonului cu îmburuienare slabă

WOmp

34,956

1,052

36,008

101

SvA31b

Plivirea gazonului cu îmburuienare mijlocie

100mp

54,931

1,653

56,584

102

SvA32a

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% când terenul este liber)

WOmp

19,072

0,574

19,646

103

SvA32b

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren orizontal sau pantă până la 20% plantat cu arbori și arbuști)

WOmp

23,088

0,695

23,783

104

SvA32c

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50% când terenul este liber)

WOmp

21,080

0,635

21,715

// -

?vA3?d '

f - .               ' - f

Cosirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de 21 - 50%, plantat cu arbori și arbuști)

WOmp

25,296

0,761

26,057

10£

SvA32e ■.

tibsirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu pantă de peste 50% când terenul este liber)

WOmp

23,288

0,701

23,989

fQ7

SvA3^fz</

dbsirea manuală a peluzelor semănate cu iarbă (în teren cu panta de peste 50%, plantat cu arbori și arbuști)

WOmp

27,705

0,834

28,539

W8."

SV'Ă^3^

Căratul grămezilor de gazon sau iarba cosite din peluze

1to

39,309

1,183

40,492

109

SvA34a

Rectificarea marginilor la peluze și rabate

100ml

60,024

1,807

61,831

110

SvB3a

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren mijlociu)

1buc

1,600

0,048

1,648

111

SvB3b

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,40m și h = 0,30m în teren tare)

1 buc

3,000

0,090

3,090

112

SvB3c

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren mijlociu)

1buc

3,400

0,102

3,502

113

SvB3d

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,50m și h = 0,40m în teren tare)

1buc

6,000

0,181

6,181

114

SvB3e

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren mijlociu)

1buc

6,600

0,199

6,799

115

SvB3f

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,60m și h = 0,50m în teren tare)

1buc

10,800

0,325

.. 1U2&-

1-1-6-

-SvB3g

Săparea-gropilorde-plantarerizolate^circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren mijlociu)

1buc

13,000

0,391

13,391

117

SvB3h

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 0,80m și h = 0,60m în teren tare)

1buc

23,000

0,692

23,692

118

SvB3i

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren mijlociu)

1buc

27,400

0,825

28,225

119

SvB3j

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 0,80m în teren tare)

1buc

48,410

1,457

49,867

120

SvB3k

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 1m în teren mijlociu)

1buc

34,200

1,029

35,229

121

SvB3l

Săparea gropilor de plantare izolate, circulare cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (cu diametrul = 1m și h = 1m în teren tare)

1buc

60,610

1,824

62,434

122

SvB4a

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren mijlociu )

1mc

48,010

1,445

49,455

123

SvB4b

Săparea gropilor izolate pentru plantarea arborilor cu balot cu păstrarea structurii solului și separarea pământului vegetal (în teren tare )

1mc

72,013

2,168

74,181

124

SvB5a

Extragerea fără balot a arbuștilor

1buc

8,026

0,242

8,268

125 ,

Extragerea fără balot a arbuștilor cu ghimpi și trandafiri

1buc

9,030

0,272

9,302

^vB5c '

Bxțragerea fără balot a puieților de arbori

1buc

9,631

0,290

9,921

127 ■ 7r

SvB6a x \

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 10 -)

1buc

53,144

1,600

54,744

12$ !

SvB6b ' z

pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 16 -20#n )

1buc

86,054

2,590

88,644

129

SvȘ6c

^?egătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 21 -25cm )

1buc

148,602

4,473

153,075

130

SvB6d

Pregătirea sistemului radicular la arbori în vederea transplantării ( cu diametrul tulpinii de 26 -30m )

1buc

203,263

6,118

209,381

131

SvB7a

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în plasă de sârmă)

1buc

59,930

1,804

61,734

132

SvB7b

Extragerea manuală a tufelor de arbuști și a rășinoaselor (0,6 - 2m înălțime), având balot de pământ la rădăcină cu 0 = 0,50m și H = 0,40 ( ambalat în pânză de sac)

1buc

59,390

1,788

61,178

133

SvB8a

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 10 cm

1buc

141,050

4,246

145,296

134

SvB8b

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 11 -15 cm

1buc

187,800

5,653

193,453

135

SvB8c

Extragerea mecanizată a arborilor cu balot de pământ înghețat și neambalat cu 0 tulpinii arborelui până la 16 - 20 cm

1buc

248,400

7,477

255,877

136

SvB9a

Extragerea_rnecan.izată_a arbor4lor-cu-0-pâpă-la-îQcmcu-balot-deȚ)ăm'ânt1a_rădăcîriă1 ambalat (fără învelirea coroanei, când ambalarea balotului se face cu plasă de sârmă)

1buc

135,100

4,067

139,167

137

SvB10a

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 11 - 15cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

200,640

6,039

206,679

138

SvB10b

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 16 - 20cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

241,771

7,277

249,048

139

SvBIOc

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 21 - 25cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

307,782

9,264

317,046

140

SvBIOd

Extragerea mecanizată a arborilor cu 0 între 26 - 30cm cu balot de pământ la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă și doage fără protejarea coroanei

1buc

381,216

11,475

392,691

141

SvB11a

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei până la 50cm

1buc

8,830

0,266

9,096

142

SvB11b

Extragerea manuală de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină, cu înălțimea plantei peste 50cm

1buc

58,386

1,757

60,143

143

SvB12a

Stratificarea puieților de arbori foioși fără balot în vederea plantării

100buc

108,020

3,251

111,271

144

SvB12b

Stratificarea puieților de arbuști scoși fără balot în vederea plantării

100buc

60,011

1,806

61,817

145

SMB-12C

i,\     \    •     X

Stratificarea puieților de arbuști cu ghimpi și a trandafirilor scoși fără balot în vederea plantării

100buc

66,012

1,987

67,999

■Plantarea arbuștilor de talie mare (înălțimea peste 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

6,042

0,182

6,224

^7

SvB.15b\ "

* ■ .’ ?• ■ ■ I -• ' y•    !-

Plantarea arbuștilor de talie mică (înălțimea până la 50cm ) fără balot de pământ la rădăcină

1buc

8,070

0,243

8,313

plantarea tufelor de arbuști, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

40,024

1,205

41,229

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( pitici, semiurcători și urcători)

1buc

7,060

0,213

7,273

15O<

SyBJ^

Plantarea trandafirilor si arbuștilor cu ghimpi ( altoiți în coroană)

1buc

9,070

0,273

9,343

151

SvB17a

(Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină (fără tutori)

1buc

14,533

0,437

14,970

152

SvB17b

Plantarea puieților de arbori foioși de talie mare fără balot de pământ la rădăcină ( cu tutori)

1buc

18,933

0,570

19,503

153

SvB18a

Plantarea arborilor cu 0 până la 10 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

61,994

1,866

63,860

154

SvB18b

Plantarea arborilor cu 0 11 - 15 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambalat

1buc

57,994

1,746

59,740

155

SvB18c

Plantarea arborilor cu 0 16 - 20 cm cu balot de pământ la rădăcină, înghețat, neambaiat

1buc

81,992

2,468

84,460

156

SvB19a

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați manual)

1buc

80,564

2,425

82,989

157

SvB19b

Plantarea arborilor cu diametrul până la 10cm cu balot de pământ la rădăcină (așezați cu macaraua )

1buc

68,592

2,065

70,657

158

SvB20a

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de_sâr-mă-si -doage-- "(tulpina cu 0"11 - T5 cm)

1buc

96,886

2,916

99,802

159

SvB20b

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 16-20 cm)

1buc

133,991

4,033

138,024

160

SvB20c

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 21 - 25 cm)

1buc

169,850

5,112

174,962

161

SvB20d

Plantarea cu macaraua a arborilor cu balot la rădăcină, ambalat în plasă de sârmă si doage (tulpina cu 0 26 - 30 cm)

1buc

221,920

6,680

228,600

162

SvB21a

Plantarea rășinoaselor până la 2m înălțime, cu balot de pământ la rădăcină

1buc

42,200

1,270

43,470

163

SvB22a

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H < 50cm )

1buc

9,291

0,280

9,571

164

SvB22b

Plantarea de buxus forme cu balot de pământ la rădăcină ( H > 50cm )

1buc

38,180

1,149

39,329

165

SvB23a

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

8,702

0,262

8,964

166

SvB23b

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

7,500

0,226

7,726

167

SvB23c

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

14,711

0,443

15,154

168 -

ByB23d

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mică (H < 0,50m) la două rânduri cu interdistanța de ,30cm

1ml

13,763

0,414

14,177

^697'

ȘvB24ă

Plantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la un rând cu interdistanța de 3Qcm

1ml

13,712

0,413

14,125

’ 170 '

SvB24b '

piantarea gardului viu cu arbuști de talie mare (H = 0,50 - 1,2m) la două rânduri cu iprerdistanța de 30cm

1ml

23,870

0,718

24,588

tp ■

SvB25a ’ zz

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la un rând cu interdistanța de 30cm

1ml

10,350

0,312

10,662

17><

ȘvB25L> "

Plantarea gardului viu cu rășinoase, la două rânduri cu interdistanța de 30cm

1ml

16,440

0,495

16,935

173

SvB26a

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 12cm

1ml

7,381

0,222

7,603

174

SvB26b

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la un rând cu interdistanța de 20cm

1ml

6,181

0,186

6,367

175

SvB26c

Plantarea gardului viu cu buxus ( H = 10 - 25cm și 0 coroanei 7 - 8cm) la două rânduri cu interdistanța de 20cm

1ml

13,504

0,406

13,910

176

SvB27a

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,01 mc apă/buc. puiet

1buc

0,260

0,008

0,268

177

SvB27b

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

0,520

0,016

0,536

178

SvB27c

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,1 mc apă/buc. puiet cu balot

1buc

2,586

0,078

2,664

179

SvB27d

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 0,5mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

12,931

0,389

13,320

180

SvB27e

Udatul plantațiilor cu furtunul până la 1 mc apă/buc. arbore cu balot

1buc

25,861

0,778

26,639

181

SvB27f

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,01 mc apă/buc. puiet         ______

Ibuc___

-   -1tQ62

- 0r032-

4-094-

SvB27g ’

Udatul plantațiilor cu găleata până la 0,02mc apă/buc. puiet

1buc

2,124

0,064

2,188

183

IIIA5

Verificarea, ancorarea legăturilor, tutorilor și corectarea poziției arborilor

1buc

2,590

0,078

2,668

184

SvB28a

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii < 10cm)

1buc

25,560

0,769

26,329

185

SvB28b

Ancorarea după transplantare a arborilor ( 0 tulpinii > 10cm)

1buc

49,913

1,502

51,415

186

SvB29a

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii < 15cm)

1buc

25,073

0,755

25,828

187

SvB29b

Protejarea tulpinii arborilor transplantați cu rogojină de trestie ( 0 tulpinii > 15cm)

1buc

31,840

0,958

32,798

188

SvB30a

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H < 2m )

1buc

0,600

0,018

0,618

189

SvB30b

Fixarea pe suporturi a plantelor urcătoare ( H > 2m )

1buc

0,800

0,024

0,824

190

IIIA4a

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor până la înălțimea de 1,5m

1buc

5,611

0,169

5,780

191

IIIA4b

Tăierea de corecție, ameliorarea , limitarea și echilibrarea arbuștilor cu înălțimea peste 1,5m

1buc

8,620

0,259

8,879

192

SvB31a

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

12,052

0,363

12,415

193

SvB31b

Tăieri de corecție la arbori până la 7m înălțime ( esențe tari)

1buc

14,061

0,423

14,484

194

SvB32a

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe moi)

1buc

17,074

0,514

17,588

195

SvB32b

Tăieri de corecție la arbori peste 7m înălțime ( esențe tari )

1buc

19,083

0,574

19,657

HIA6X

Tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

100buc

46,902

1,412

48,314

247 " '

Tăiat drajoni la arbori și arbuști

1buc

4,011

0,121

4,132

■ 198;

SvB33â7 '

Tăieri de corecție la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,998

0,030

1,028

,10a

Tăieri de corecție la trandafiri ( urcători)

1buc

2,050

0,062

2,112

200 ’

SvB34ă J

Tunderea gardurilor vii manual ( H < 1,20m )

1mp

0,800

0,024

0,824

"201

SvB34c /

Tunderea gardurilor vii manual ( H > 1,20m )

1mp

1,200

0,036

1,236

202

Sv^Sa

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee drepte

1ml

3,000

0,090

3,090

203

SvB35b

Tunderea bordurilor sau chenarelor de buxus cu trasee curbe

1ml

4,000

0,120

4,120

204

IFH07X

Plivitul și prășitul gardurilor vii

1ml

1,000

0,030

1,030

205

IIIA2a

Plivit și prășit la arbori și arbuști

10mp

6,400

0,193

6,593

206

IIIA2b

Plivit și prășit la trandafiri

100mp

48,203

1,451

49,654

207

218

Plivit lăstari de pe tulpina pomilor

1buc

1,995

0,060

2,055

208

SvB36

Tunderea în forme a esențelor cu frunze persistente (exclus rășinoase)

1mp

1,400

0,042

1,442

209

SvB37a

Mușuroirea trandafirilor ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,018

0,618

210

SvB37b

Mușuroirea trandafirilor ( altoiți în coroană)

1buc

1,992

0,060

2,052

211

IIIB5

Așternutul stratului protector de paie sau frunze la plantele bienale, toamna

10buc

2,590

0,078

2,668

212

IIIB6

Ridicarea stratului protector de paie sau frunze de pe plantele bienale, primăvara

10buc

3,394

0,102

3,496

213

91A

SvB38a

Desfacerea mușuroiului la trandafiri ( pitici și semiurcători)

1buc

0,600

0,018 tTTlRTT

0,618

7TF>7

A t H 215~

OVDjOD

SvB39a

ucSidGciua mușuroiului ia iranuaiiu anoiți in uoioaiiq.L__

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 < 0,8m )

100buc

79,662

2,398

82,060

216

SvB39b

Refacerea farfuriilor ( șaibelor) la arbuști și arbori plantați ( 0 > 0,81 m )

100buc

119,500

3,597

123,097

217

282

Pregătit specii dendrologice în vederea iernării

1buc

3,325

0,100

3,425

218

SvB40a

înlăturarea zăpezii de pe gardurile vii și rășinoase

1ml

0,600

0,018

0,618

219

SvB41

înlăturarea zăpezii de pe conifere și tufe de arbuști izolați

1buc

15,950’

0,480

16,430

220

SI.A3a

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu roaba

1mc

43,500

1,309

44,809

221

SI.A3C

Decapatul stratului vechi de pământ din spațiile verzi și transportul cu mijloace mecanizate

1mc

11,067

0,333

11,400

222

SI.BIa

Ciuruirea componentelor amestecului de pământ

1mc

13,738

0,414

14,152

223

SI.BIb

Ciuruirea componentelor amestecului de nisip

1mc

7,968

0,240

8,208

224

SI.BIc

Ciuruirea componentelor amestecului de mraniță, turbă și pământ de frunze

1mc

34,860

1,049

35,909

225

SI.B2

Pregătirea amestecului de pământ

1mc

33,847

1,019

34,866

226

SLC1a

Dezinfectarea amestecului de pământ cu soluție

1mc

33,828

1,018

34,846

227

Sl.Clb

Dezinfectarea amestecului de pământ cu prăfuire

1mc

38,825

1,169

39,994

228

SvC1a

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în grupe

100buc

34,960

1,052

36,012

229

SvC1b

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mică (< 15cm), în rânduri

100buc

37,420

1,126

38,546

230

£vG4c

Plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în grupe

100buc

44,801

1,349

46,150

2^5

plantarea florilor pe teren orizontal de talie mijlocie (16 - 35cm), în rânduri

100buc

58,905

1,773

60,678

Sv'Cle

Pî^ntarea florilor pe teren orizontal de talie mare (> 35cm), în grupe

100buc

259,544

7,812

267,356

ibZ;

SvC2a' ;Y

pj^tarea florilor pe teren în pantă de talie mică (< 15cm)

100buc

39,632

1,193

40,825

^34'

SvC2b '

Plshtarea florilor pe teren în pantă de talie mijlocie ( > 15cm)

100buc

80,051

2,410

82,461

235,

SvC3a' . •

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mică până la ^5cm

10buc

7,020

0,211

7,231

236

SvC3b

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h = 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

Wbuc

9,020

0,272

9,292

237

SvC3c

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mică până la 15cm

10buc

10,630

0,320

10,950

238

SvC3d

Plantarea florilor în jardiniere sau vase decorative (h > 1,5m de la sol) flori talie mijlocie până la 15cm

10buc

11,950

0,360

12,310

239

SvC4a

Plantarea florilor cu ghivece în jardiniere sau vase decorative

10buc

23,973

0,722

24,695

240

SvC4b

Plantarea florilor cu ghivece pe peluze în rabate

10buc

27,553

0,829

28,382

241

SvC5a

Plantarea florilor în mozaic pe plan orizontal

1mp

367,753

11,069

378,822

242

SvC5b

Plantarea florilor în mozaic pe plan vertical

1mp

908,908

27,358

936,266

243

IIIC4

Tunderea vârfurilor florilor la plantațiile de mozaic și semimozaic

100mp

36,764

1,107

37,871

244

SvC6a

Plantarea plantelor perene cu balot

WQbuc_

_ W4W40-

-   3.432

- W7,T72-

- 245 -

Plantarea cepelor de flori în șanțuri

WObuc

16,565

0,499

17,064

246

SIII.D12

Plantarea cepelor de flori în gropi

100buc

33,728

1,015

34,743

247

IIIBIa

Udatul florilor cu furtunul de la hidrant

100mp

17,780

0,535

18,315

248

IIIBIb

Udatul florilor cu furtunul de la cisternă

100mp

12,774

0,384

13,158

249

IIIB2

Plivitul și săpălugitul rabatelor de flori

100mp

41,975

1,263

43,238

250

IIIB3

Copilitul și îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori

10mp

4,990

0,150

5,140

251

SIV.A9

Plivirea selectivă

Wmp

17,521

0,527

18,048

252

SIII.D8

Scosul plantelor bulboase din teren

1mp

8,367

0,252

8,619

253

SIII.D9

Sortarea cepelor de flori

100buc

3,383

0,102

3,485

254

SIII.D10

Depozitarea și controlul cepelor puse la iernat

1000buc

18,361

0,553

18,914

255

SvD4a

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 5 cm )

1mp

1,403

0,042

1,445

256

SvD4b

îmbrăcăminte din pietriș de 7 -15mm a suprafețelor amenajate în parcuri și terenuri de joc pentru copii ( grosime 10 cm )

1mp

2,810

0,085

2,895

257

SvD5a

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu piatră spartă de 7 - 20mm în strat de 5 cm

1mp

1,403

0,042

1,445

258

SvD5b

îmbrăcăminte decorativă a suprafețelor amenajate în parcuri cu rhpzâicj^anulat din marmură albă de 7 -15mm în strat de 5 cm                    /

1mp

1,403

0,042

1,445

259

SvF1a

Pichetări de garduri vii ( contur drept)                   //        :

100ml

96,550

2,906

99,456

260

SvF1b

Pichetări de garduri vii (contur sinuos)                   | ... , /     ,:l       )

WOml

104,562

3,147

107,709’

261

SvF2a

Pichetarea rabatelor de flori (cu desen ușor)           V. x              /

10mp

97,351

2,930

100,281

262

SvF2b

Pichetarea rabatelor de flori ( cu desen dificil)                      “j, * z

10mp

194,701

5,861

200,562

263

SvF3a

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în alinianite^Pji^^

WObuc

84,931

2,556

87,487

264

SvF3b

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști (exemplare izolate )

WObuc

94,950

2,858

97,808

265

SvF3c

Pichetarea plantațiilor de arbori și arbuști ( plantați în grupuri)

WObuc

101,960

3,069

105,029

266

SvF4

Protejarea arborilor cu corsete metalice

1buc

7,001

0,211

7,212

267

IFC02X A

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 4-8 cm)

1buc

3,005

0,090

3,095

268

IFC02X B

Confecționarea țărușilor din lemn brut rotund de foioase ( D = 8-12 cm; L = 2 m )

1buc

6,010

0,181

6,191

269

SvF5a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu vermorelul

WOmp

10,133

0,305

10,438

270

SvF5b

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze prin prăfuire

100mp

13,351

0,402

13,753

271

SvF6a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în rabate și peluze cu atomizorul

100mp

6,626

0,199

6,825

272

SvF7a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu vermorelul

1buc

4,013

0,121

4,134

273

SvF8a

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată cu atomizorul

1buc

2,174

0,065

2,239

274

Combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații, executată mecanic (tractor + pompa stropit)

WOmp

2,660

0,080

2,740

275

SvF9a

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 80-150mm

----

Tmc

737131

2,219

75,932

276

SvF9b

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 151-300mm

1mc

63,302

1,905

65,207

277

SvF9c

Extragerea rocilor dure pentru stîncăria ornamentală dimensiunile bucăților de rocă 301-500mm

1mc

71,423

2,150

73,573

278

SvF10a

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 80 - 150mm

1buc

1,200

0,036

1,236

279

SvFWb

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 151 - 300mm

1buc

4,400

0,132

4,532

280

SvFWc

Extragerea stîncăriilor ornamentale cu piese izolate dimensiuni cuprinse între 301 - 500mm

1buc

21,783

0,656

22,439

281

SvF11a

Extragerea în grupuri a stîncăriilor ornamentale

1mc

163,480

4,921

168,401

282

SvF12a

Extragerea în grupuri zidite a stîncăriilor

1mc

221,880

6,679

228,559

283

TSG13XA

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație ierboasă)

WOmp

16,051

0,483

16,534

284

TSG13XB

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare (vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren care s-a uscat)

WOmp

20,064

0,604

20,668

285

TSG13XC

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare ( vegetație acvatică: papură, stuf, etc; în teren cu apă )

WOmp

50,160

1,510

51,670

286

TSG13XD

Cosirea vegetației canalelor, digurilor, taluzelor și zonelor rutiere și feroviare, ( vegetație a digurilor: taluze, zone rutiere și feroviare)                                    *M/X

WOmp

8,026

0,242

8,268

287

TRIA03XB

încărcarea manuală a materialelor grele în prafuri ( prin aruncare teren - auțo ),   'X. \

1to

12,742

0,384

13,126

288

TRIA04XB

încărcarea manuală a materialelor ușoare și mărunte ( prin aruncare teren/- șruto )

1to

14,435

0,434

14,869

289

Lucrări cu automacara UAMT 18.5to                                   , .: , / '/'J

h

117,493

3,537

121,030

290

Deplasare automacara                                            V7

km

5,184

0,156

5,340

291

Lucrări la inaltime cu autoscara ARO

h

53,964

1,624

55,588

292

Lucrări la inaltime cu platforma tip AERIAL K 13

h

35,558

1,070

36,628

293

Taiat si toaletat arbori cu motofierastraul

h

29,921

0,901

30,822

294

Taiat si toaletat arbori cu motounealta H325 P5

h

26,281

0,791

27,072

295

Tunderea gazonului cu M. T. G.

h

27,025

0,813

27,838

296

Tunderea gazonului cu M. T. G.

mp

0,106

0,003

0,109

297

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

mp

0,115

0,003

0,118

298

Tunderea gazonului cu tractorul Rieder

h

36,353

1,094

37,447

299

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

h

30,108

0,906

31,014

300

Cosirea mecanica a peluzelor si taluzelor semănate cu iarbă (motocoasa)

mp

0,128

0,004

0,132

301

Tunderea gardurilor vii mecanic cu motofoarfeca

h

27,100

0,816

27,916

302

Turrderea-gardunior'vri_mecanic“cu-rnotofoarfeca_

mp-

-07TT5’

u,W3

- om-B-

303

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

h

25,928

0,780

26,708

304

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Stihii

mp

0,086

0,003

0,089

305

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

h

37,061

1,116

38,177

306

Aspirat in parcuri si alei cu aspiratorul Glutton 2411

mp

0,820

0,025

0,845

307

Transport marfa cu tractrorul+remorca

h

58,828

1,771

60,599

308

Transport marfa cu tractrorul+remorca

km

3,922

0,118

4,040

309

Prelucrarea solului cu motocultorul Honda 5.5 CP

h

32,877

0,990

33,867

310

Transport apa cu cisterna

h

87,802

2,643

90,445

311

Transport apa cu cisterna

km

3,000

0,090

3,090

312

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

31,408

0,945

32,353

313

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,040

0,001

0,041

314

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

h

31,408

0,945

32,353

315

Degajat zapada cu turbofreza(zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

mp

0,090

0,003

0,093

316

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

h

35,627

1,072

36,699

317

Degajat zapada cu turbofreza HONDA(zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)

mp

0,036

0,001

0,037

318

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cm)

h

36,627

1,102

37,729

319

Degajat zapada cu turbofreza HONDA (zapada afinata cu grosimea intrel 5-30cnj^

mp

0,048

0,001

0,049

320

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15cm)/^

K

35,309

1,063

36,372

321

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea pana la 15crnj

0,035

0,001

0,036

322

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cnp) „ ( '

n_]

34,251

1,031

35,282

323

Degajat zapada cu tractatul Rieder (zapada afinata cu grosimea intre 15-30cn\) .

mb

0,076

0,002

0,078

324

lerbicidarea suprafețelor cu vermorelul

lOOmp

10,133

0,305

10,438

325

Confecționat jerba

Suc

19,915

0,599

20,514

326

Confecționat coroana

buc

39,830

1,199

41,029

327

Confecționat aranjament floral

buc

19,934

0,600

20,534

328

Confecționat ghirlande

buc

19,915

0,599

20,514

329

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

to

95,282

2,868

98,150

330

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe tractor

h

47,641

1,434

49,075

331

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

to

79,860

2,404

82,264

332

Degajat teren de lemn si resturi vegetale lemnoase in urma tăierilor si toaletarilor de arbori

h

19,965

0,601

20,566

333

Tocat resturi vegetale cu tocătorul ,,PZ" 140 montat pe UNIMOG- MERCEDES 408/10

to.

96,114

2,893

99,007

334

Tocat resturi vegetale cu tocătorul „PZ" 140 montat pe UNIMOG- MERCEDES 408/10

h

96,114

2,893

99,007

-

335

combaterea oornor și craunaroTnor in prantații7_executaTa_ccrtun oe-purvenzare-modet-nrUrsrt DL 26 K 300

h

42,130

1,268

43,398

336

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

h

52,723

1,587

54,310

337

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara KIA

km

1,647

0,050

1,697

338

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

h

51,128

1,539

52,667

339

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara PEUGEOT

km

1,697

0,051

1,748

340

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

148,562

4,472

153,034

341

Strâns resturi vegetale(dupa tunderea mecanica sau manuala a gazonului si tunderea mecanica a gardului viu)

100mp

4,986

0,150

5,136

342

Maturat manual cai publice

1000mp

33,000

0,993

33,993

343

Maturat manual cai publice

h

21,381

0,644

22,025

344

întreținere curățenie

1000mp

10,151

0,306

10,457

345

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,354

0,191

6,545

346

Spalat manual coșuri de gunoi

buc

10,707

0,322

11,029

347

Spalat manual banei

buc

6,987

0,210

7,197

348

Maturat mecanic cu Hako 2000                                 \

1000mp

14,740

0,444

15,184

349

Maturat mecanic cu Hako 2000                                 •, ■ /        i zn

h

138,163

4,159

142,322

350

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m     ( T'\   < z

mp

0,532

0,016

0,548

351

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m   \ '<

mp

0,638

0,019

0,657

352

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,063

0,032

1,095

353

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,798

0,024

0,822

354

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,063

0,032

1,095

355

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,190

0,096

3,286

356

Curatatul manual ai stratului de gheata cu grosimea pana la 0.03m

mp

1,994

0,060

2,054

357

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.03-0.05m

mp

2,659

0,080

2,739

358

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.05-0.07m

mp

3,988

0,120

4,108

359

Curatatul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.7- 0.1m

mp

7,976

0,240

8,216

360

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

13,670

0,411

14,081

361

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,386

0,102

3,488

362

Incarcat manual zapada

mc

6,377

0,192

6,569

363

Incarcat manual zapada

h

19,929

0,600

20,529

364

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

h

89,470

2,693

92,163

365

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES 408/10

km

2,237

0,067

2,304

366

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe“UNl’MOG^_MERCEDES 408/10

tr

1-4575-7-6-

4^82

14-&ț952-

367

Deszăpezire cu tractorul cu îama

h

60,370

1,817

62,187

368

Arat solul la adâncime de 25 cm

h

73,524

2,213

75,737

369

Arat solul la adâncime de 25 cm

ha

189,765

5,712

195,477

370

Pregătit pat germinativ prin discuire

h

68,101

2,050

70,151

371

Pregătit pat germinativ prin discuire

ha

66,467

2,001

68,468

372

Mobilizat solul cu rotosapa

h

39,149

1,178

40,327

373

Mobilizat solul cu rotosapa

ha

391,490

11,784

403,274

374

Afanat solul cu freza

h

42,064

1,266

43,330

375

Afanat solul cu freza

ha

134,605

4,052

138,657

376

Lucrat solul cu prasitoarea

h

49,049

1,476

50,525

377

Lucrat solul cu prasitoarea

ha

52,335

1,575

53,910

378

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

h

43,329

1,304

44,633

379

Transport persoane si materiale pentru lucrări spatii verzi cu autoutilitara IVECO

km.

1,560

0,047

1,607

380

Lucrari la inaltime cu autoscara NISSAN

h

62,129.

1,870

63,999

381

Lucrări la inaltime cu autoscara NISSAN

km

3,425

0,103

3,528

382

DH14A

Curatarea manuala a șanțurilor                                                     /' .

ml X

5,981

0,180

6,161

383

DH15A

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere                       {/ *

mc

42,525

1,280

43,805

384

DH16A

Desfundarea si curatarea camerelor de cădere si a albiei de sub podețe de potmol T

mc1 j. 1

99,668

3,000

102,668

* Tariful nu conține T.V.A.

3^ M

Anexa nr.2 la H.C.L. nr2.„...//.„A..Î72021

TARIFE

pentru activitatea de măturat,stropit și întreținerea căilor publice, precum și a activității de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în MUNICIPIUL PITEȘTI

Nr.crt.

Cod tarif

Denumire lucrare

UM

Tarif

Profit 3.01%

Tarif cu profit

1

1Sa

Maturat manual cai publice

1000mp

’357396f

w

36/T6'

2

1Sb

Maturat manual cai publice

h

25,220

0,759

25,98

3

2S

Curatat manual rigore

ml

0,610

0,018

0,63

4

3Sa

Spalat manual cai publice

1000mp

54,600

1,643

56,24

5

3Sb

Spalat manual cai publice

h

57,967

1,745

59,71

6

4Sa

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

to

14,239

0,429

14,67

7

4Sb

Incarcat manual deșeuri grele in prafuri

h

22,242

0,669

22,91

8

5Sa

Incarcat manual materiale ușoare si mărunte

to

16,167

0,487

16,65

9

5Sb

Incarcat manual materiale ușoare si marunte

h

22,295

0,671

22,97

10

6S

Dezinfectat coșuri de gunoi

buc

6,799

0,205

7,00

11

7S

Spalat mecanizat coșuri de gunoi

buc

12,082

0,364

12,45

12

8S

Spalat manual banei

buc

7,728

0,233

7,96

13

9S

Montat coșuri de gunoi

buc

11,803

0,355

12,16

14

10S

Curatat afișe si inscripții

mp

17,736

0,534

18,27

15

11 s

întreținere curățenie

1000mp

12,637

0,380

13,02

16

12Sa

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

1000mp

28,873

0,869

29,74

17

12Sb

Maturat mecanic cu Scarab Iveco

h

270,688

8,148

278,84

18

13Sa

Maturat mecanic cu Scarab Daf

1000mp

25,642

0,772

26,41

19

13Sb

Maturat mecanic cu Scarab Daf

lr

h

240,394

7,236

247,63

20

14Sa

Maturat mecanic cu Hako 300

A?"

1000mp

17,422

0,524

17,95

21

14Sb

Maturat mecanic cu Hako 300

£

h

114,326

3,441

117,77

22

15Sa

Maturat mecanic cu Multicar

1000mp

27,585

0,830

28,42

23

15Sb

Maturat mecanic cu Multicar

—*

X W Jr

h

155,166

4,670

159,84

24

16Sa

Maturat mecanic cu Mathieu____________________________

'511

1000mp

19,532

0,588

20,12

25

16Sb

Maturat mecanic cu Mathieu

h

146,487

4,409

150,90

26

17Sa

Maturat mecanic cu Hako 2000

1000mp

18,300

0,551

18,85

27

17Sb

Maturat mecanic cu Hako 2000

h

171,702

5,168

176,87

28

18Sa

Stropit cai publice cu autocisterna

1000mp

4,083

0,123

4,21

29

18Sb

Stropit cai publice cu autocisterna

h

132,693

3,994

136,69

30

18Sc

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

1000mp

4,032

0,121

4,15

31

18Sd

Stropit cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

h

186,461

5,612

192,07

32

19Sa

Spalat mecanic

1000mp

33,763

1,016

34,78

33

19Sb

Spalat mecanic

h

120,703

3,633

124,34

34

19Sc

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

1000mp

33,974

1,023

35,00

35

19Sd

Spalat cai publice cu autocisterna ABROLLKIPPER - MAN

h

161,376

4,857

166,23

3S-

“20Sa

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

to1

■9^’8H

TT28U

“9Ț57-

37

20Sb

Incarcat mecanic deseuri(KRAMER)

h

78,931

2,376

81,31

38

20Sc

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

to

13,687

0,412

14,10

39

20Sd

Incarcat mecanic deseuri(LOCUST L 752)

h

68,435

2,060

70,49

40

20Se

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

to

11,167

0,336

11,50

41

20Sf

Incarcat mecanic deșeuri cu VOLA

h

94,919

2,857

97,78

42

21Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

h

63,107

1,900

65,01

43

21Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu tractorul + remorca

km

4,207

0,127

4,33

44

22Sa

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

h

132,946

4,002

136,95

45

22Sb

Transport mărfuri (deșeuri - zapada) cu autobasculanta

km

4,432

0,133

4,57

46

23Sa

Incarcat manual zapada

mc

7,088

0,213

7,30

47

23Sb

Incarcat manual zapada

h

22,151

0,667

22,82

48

24Sa

Incarcat mecanic zapada(KRAMER)

h

78,931

2,376

81,31

49

24Sb

Incarcat mecanic zapada cu VOLA

h

94,688

2,850

97,54

50

24Sc

Incarcat mecanic zapada(LOCUST L 752)

h

68,435

2,060

70,49

51

25Sa

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe autobasculanta

h

131,065

3,945

135,01

52

25Sb

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe UNIMOG - MERCEDES

h

115,335

3,472

118,81

53

25Sc

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe ABROLLKIPPER - MAN

X   h

129,910

3,910

133,82

54

25Sd

Deszăpezire cu lama si sararita montate pe Motocar

h

83,402

2,510

85,91

55

26S

Deszăpezire cu tractorul cu lama

11

h

62,559

1,883

64,44

56

27Sa

Curatat manual zapada afanata cu grosimea pana la 0.15m

O’l 3 11 u--—

btl/

mp

0,591

0,018

0,61

57

27Sb

Curatat manual zapada afanata cu grosimea intre 0,15-0.30m

mp

0,709

0,021

0,73

58

27Sc

Curatat manual zapada afanata cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

1,182

0,036

1,22

59

28Sa

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea pana la 0.15m

mp

0,886

0,027

0,91

60

28Sb

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea intre 015-0.30m

mp

1,182

0,036

1,22

61

28Sc

Curatat manual zapada bătătorită cu grosimea mai mare de 0.30m

mp

3,546

0,107

3,65

62

29Sa

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea pana la 0-0.03m

mp

2,238

0,067

2,31

63

29Sb

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,03 - 0,05m

mp

2,984

0,090

3,07

64

29Sc

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0.5-0.07m

mp

4,476

0,135

4,61

65

29Sd

Curatat - incarcatul in tomberon si transportul manual al stratului de gheata cu grosimea intre 0,07 - 0,1m

mp

8,953

0,269

9,22

66

30Sa

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG - MERCEDES

h

126,060

3,794

129,85

67

' 68 “

30Sb

3TSa

Maturat mecanic fara colectare cu UNIMOG - MERCEDES Deplasarea utilajului (JNIMOG - MERCEDES

1000mp h

6.303

94,303

2,839

6^9.

97,14

69

31Sb

Deplasarea utilajului UNIMOG - MERCEDES

km

2,358

0,071

2,43

70

32Sa

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

h

157,608

4,744

162,35

71

32Sb

Deplasarea utilajului Scarab Iveco

km

3,940

0,119

4,06

72

33Sa

Deplasarea utilajului Scarab Daf

h

118,811

3,576

122,39

73

33Sb

Deplasarea utilajului Scarab Daf

km

2,970

0,089

3,06

74

34Sa

Deplasarea utilajului Hako 300

h

67,939

2,045

69,98

75

34Sb

Deplasarea utilajului Hako 300

km

2,718

0,082

2,80

76

35Sa

Deplasarea utilajului Multicar

h

82,093

2,471

84,56

77

35Sb

Deplasarea utilajului Multicar

km

2,736

0,082

2,82

78

36Sa

Deplasarea utilajului Mathieu

h

85,536

2,575

88,11

79

36Sb

Deplasarea utilajului Mathieu

km

2,851

0,086

2,94

80

37Sa

Deplasarea utilajului Hako 2000

h

109,563

3,298

112,86

81

37Sb

Deplasarea utilajului Hako 2000

km

2,739

0,082

2,82

82

38Sa

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

h

177,111

5,331

182,44

83

38Sb

Deplasarea utilajului ABROLLKIPPER - MAN

km

4,428

0,133

4,56

84

39Sa

Colectare si transport deșeuri cu autocompactoarea

h

130,852

3,939

134,79

85

40Sa

Transport apa cu autocisterna

h

119,691

3,603

123,29

86

87

40Sb

40Sc

Transport apa cu autocisterna_________________________________ z

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN

\      km

)          h

2,992

177,111

0,090

5,331

3,08

182,44

88

40Sd

Transport apa cu ABROLLKIPPER - MAN                       W        z

1      km

4,428

0,133

4,56

89

DI13B

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din camion

h

155,084

4,668

159,75

90

DI13C

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite cu transport cu roaba la 25m si lopatare la 3m

to

32,383

0,975

33,36

91

DI13D

Combatere polei cu răspândire antiderapant manual din depozite mici, prin lopatarea directa la 6m

to

3,764

0,113

3,88

* Tariful nu conține T.V.A.