Hotărârea nr. 34/2021

HCL modificarte si complet...9-organigrama Filarmonica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 228/18.07.2019 referitoare Ia aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 3298/20.01.2021 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7152/2021, nr.7153/2021, nr.7155/2021, nr.7156/2021, nr.7157/2021;

  • - Adresa Filarmonicii Pitești nr.54/06.01.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.739/06.01.2021;

  • V ăzând prevederile ant. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ațe Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. “a” din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 228/18.07.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că două pbsturi vacante de artist instrumentist gradul debutant din cadrul Compartimentului Orchestră,(se transformă în artist instrumentist gradul II.

Art.II. Filarmonica Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului MunicipiuluLPrteștL^e către Secretarul General al Municipiului Pitești.

I* f ; XX L 1 Pte^EDINTE DE ȘEDINȚĂ, Vlrgil-rwnrrttru/Chivu

Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL, Andrei-Căt^lin Călugării

Pitești,

Nr.34 din 10.02.2021