Hotărârea nr. 30/2021

HCL constituirea comisiei ...ectului Regulamentului CL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei pentru redactarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 3813/2^.01.2021 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor cțe specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4615/2021, nr.4617/2021, nr.4618/2021, nr.4619/2021, nr.4620/2021;

Văzând prevederile OI)JG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor jart. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se constituie organizare și funcționare al componență:

- Apostoliceanu


comisia pentru redactarea proiectului Regulamentului de


Consiliului


Sorin


 • - Bănică luliu-Radu

 • - Chivu VirgilrDumitru

 • - Dinu Dănuț

 • - Plecanciuc Florin

 • - Stan Ana

 • - Tudorache Rlobert-Iulian


Local al Municipiului Pitești, în următoarea


- consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

- consilier local;

- consilier local.


 • (2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Art.2. (1) Consilierii ocali, precum și Primarul Municipiului Pitești pot depune, la secretariatul comisiei, propuneri care să fie cuprinse în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

 • (2) Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești se aproba de către acesta, prin hotărâre.

 • Art .3. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre membrilor comisiei.

PREȘEDINTE pk ȘEDINȚĂ, /Sorin Anostol^ceanu


/Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin CăLuaăru

Pitești,

Nr. 30 din 28.01.2021